Het eigen vermogen neemt met ruim € 2,5 miljoen toe ten opzichte van vorig jaar. Dit is inclusief het gerealiseerd resultaat 2017.

31-12-2017

31-12-2016

Algemene reserve

23.601.640

29.221.924

Bestemmingsreserves

18.044.998

11.157.665

Gerealiseerd resultaat

5.914.252

4.618.885

47.560.890

44.998.474

Algemene reserve
Onderstaand overzicht laat zien dat de algemene reserve met ruim € 5,6 miljoen afneemt t.o.v. 2016. Dit is exclusief het nog te bestemmen resultaat 2017.

Stand per 31-12-2016

29.221.924

Bij:

Reservering 10% extra precariobelasting

139.600

Af:

Bestemming gerealiseerd resultaat 2016

-4.040.015

Exploitatietekort 2017 Presikhaaf Bedrijven

-858.200

Dekking uitwerking Bibliotheekbeleid 2017-2020

-39.000

Renovatie accommodatie Jonge Kracht.

-41.806

Inzet rente lening Vitens t.b.v. exploitatie

-100.000

Dekking uitgaven project Vastgoed op orde

-257.000

Dekking implementatie Omgevingswet

-91.300

Dekking incidentele personeelskosten

-313.690

Raadsonderzoek uitvoering WMO

-18.872

Stand per 31-12-2017

23.601.640

Bestemmingsreserves
Mutaties in de reserves zijn altijd gebaseerd op afzonderlijke raadsbesluiten of op expliciet door de raad vastgesteld beleid. Het verloop in 2017 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Bestemmingsreserves

Resultaat-

Toe-

Ont-

Dekking

Stand

bestem-

voe-

trek-

af-

Stand

31-12-2016

ming

gingen

kingen

schrijving

31-12-2017

Reserves t.b.v. dekking van afschrijvingslasten

Aanpassing kruising Valom

0

325.000

0

0

0

325.000

Sociaal Culturele Centra

642.746

0

0

0

-42.850

599.896

Reserves t.b.v. toekomstige uitgaven en/of investeringen

Fonds bovenwijkse voorzieningen

2.268.019

898.000

0

0

0

3.166.019

Reserve inzet woningbouw

2.357.904

0

0

-110.400

0

2.247.504

Reserves t.b.v. personele verplichtingen en risico's

Personele verplichtingen

74.910

0

0

0

0

74.910

Bedrijfsvoering

23.549

0

0

0

0

23.549

Reserve grondexploitaties

Reserve grondexploitatie

0

2.890.700

840.885

-1.944.745

0

1.786.840

Reserves t.b.v. egalisatie groot onderhoud

Onderhoud gebouwen

1.437.620

0

1.146.305

-1.664.705

0

919.220

Onderhoud schoolgebouwen

352.783

0

0

-224.019

0

128.764

Groenfonds Lingewaard

10.826

0

0

0

0

10.826

Reserves overige bestemmingen

Bestemmingsreserve budgetoverhevelingen

490.355

0

332.580

-490.355

0

332.580

Grondsanering gemeentewerf Gendt

238.378

0

0

-29.775

0

208.603

Vastgoed

56.723

16.500

0

0

0

73.223

Revolverend fonds vastgoed

0

164.000

0

0

0

164.000

Project Overheidsparticipatie

3.130

0

0

-3.130

0

0

Opsporing en ruiming niet gesprongen explosieven

69.037

0

0

-15.000

0

54.037

Civieltechnische kunstwerken

48.437

0

27.500

-61.993

0

13.944

Vervanging straatmeubilair

0

0

20.000

-4.672

0

15.328

Revitalisering Zilverkamp

61.082

0

0

0

0

61.082

Verlaging snelheid dijken

2.959

0

0

-2.959

0

0

Frictiekosten bedrijfsplan 2013-2015 bibliotheek

57.200

0

0

-10.000

0

47.200

Inzet combinatiefunctionarissen

103.000

0

0

-24.930

0

78.070

Kunst

46.884

0

8.078

-14.000

0

40.962

Landschapsfonds

31.700

0

25.200

0

0

56.900

Groenfonds

0

0

150.700

-9.500

0

141.200

Bekostiging reïntegratievoorzieningen

228.441

0

0

-228.441

0

0

Decentralisatie AWBZ

7.340

-7.340

0

0

0

0

Stimuleren vraag naar huishoudelijke hulp

159.800

118.000

0

0

0

277.800

Sociaal domein

467.000

1.239.151

0

-195.000

0

1.511.151

Decentralisatie jeugdzorg

4.811

-4.811

0

0

0

0

Bestemmingsreserve afvalstoffenheffing

694.045

0

334.438

0

0

1.028.483

Duurzaamheid

44.670

0

0

-34.000

0

10.670

Fonds ruimtelijke ontwikkeling

93.633

0

14.020

0

0

107.653

Herinrichting openbaar gebied Sancta Maria Huissen

135.467

0

0

0

0

135.467

NEXTgarden

0

0

700.000

0

0

700.000

Startersleningen

403.850

0

0

0

0

403.850

Precariobelasting

0

3.019.700

0

0

0

3.019.700

Reorganisatie archieven

75.800

0

0

-75.800

0

0

Digitaliseren documenten en archieven

393.101

0

0

-140.000

0

253.101

Generieke digitale infrastructuur v/h Uitvoering Nationaal UitvoeringsProgramma (i-NUP)

72.465

0

0

-45.000

0

27.465

11.157.665

8.658.900

3.599.706

-5.328.424

-42.850

18.044.998

Van de belangrijkste reserves worden de aard en reden kort toegelicht.

Aanpassing kruising Valom en Sociaal culturele centra
De afschrijvingslasten van de investeringsprojecten worden gedekt uit deze reserves.

Fonds bovenwijkse voorzieningen
Deze reserve heeft als doel de financiering van geplande openbare voorzieningen met een bovenwijks karakter. Eventuele toevoegingen aan de reserve zijn afkomstig uit diverse grondexploitaties.

Reserve inzet woningbouw
Het doel van de reserve is het verstrekken van bijdragen voor projecten en activiteiten ter bevordering van de ver- en nieuwbouw van woningen in het algemeen en het realiseren van betaalbare woningen in het bijzonder. In 2017 is € 110.400 ingezet voor de realisatie van het project Dorpsstraat / Oostervelden in Bemmel.

Reserve grondexploitatie

Kernfunctie van deze reserve is het fungeren als buffer voor bedrijfs- of ondernemersrisico’s binnen de gemeentelijke (facilitaire) grondexploitaties. Saldo’s van afgesloten grondexploitaties komen ten gunste of ten laste van deze reserve. Te treffen verliesvoorzieningen komen eveneens ten laste deze reserve.

Toevoegingen:

Betreft met name een toevoeging vanuit G.051 Loovelden. Een bedrag van bijna € 773.000 aan winst is toegevoegd aan de reserve.

Onttrekkingen:
De belangrijkste onttrekkingen zijn gedaan voor het verhogen van de verliesvoorziening van G.043 Pannenhuis II met ongeveer € 1.172.000 en voor het instellen van een bestemmingsreserve van € 700.000 als dekking van de ontwikkeling van NEXTgarden (zie hieronder voor een toelichting op de reserve NEXTgarden).

De mutaties per grondexploitatie zijn opgenomen in de paragraaf 'Grondbeleid'.

Onderhoud gebouwen

De kosten van het uitvoeren van groot onderhoud van gebouwen komen ten laste van deze reserve. Conform het onderhoudsplan is in 2017 ongeveer € 1.146.000 toegevoegd aan de reserve. De uitvoering van het groot onderhoud heeft € 1.665.000 gekost.

Een aanvullende toelichting is opgenomen in de paragraaf 'Onderhoud kapitaalgoederen'

Onderhoud schoolgebouwen

De kosten van groot onderhoud aan schoolgebouwen worden gedekt uit deze reserve. Sinds 2015 is het onderhoud van de schoolgebouwen voor rekening van de schoolbesturen, wat betekent dat ingediende aanvragen door schoolbesturen niet langer worden gehonoreerd. De reserve wordt aangehouden ter dekking van nog uit te voeren werkzaamheden die bij een onderhoudsschouw naar voren zijn gekomen. In 2017 is € 224.000 ingezet voor onderhoud aan de Tichelaar en de Vonkenmorgen in Gendt en het OBC in Bemmel.

Bestemmingsreserve budgetoverheveling

Het doel van deze reserve is het beschikbaar houden van niet bestede budgetten uit het huidige boekjaar voor besteding in het eerstvolgende boekjaar.

Grondsanering gemeentewerf Gendt en Huissen

Deze reserve is ingesteld als dekking voor de kosten van de noodzakelijke grondsanering van de gemeentewerf in Gendt en die in Huissen.

Revolverend fonds vastgoed
Deze reserve is ingesteld voor het financieren van projecten die bijdragen aan het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed. De besparingen op de kosten die hiermee worden gerealiseerd vloeien terug in de reserve waardoor nieuwe projecten gefinancierd kunnen worden. Bij de resultaatbestemming 2016 is hiervoor een startbedrag van € 164.000 beschikbaar gesteld.

Inzet combinatiefunctionarissen

In deze reserve zijn van het Rijk ontvangen middelen gereserveerd die ingezet gaan worden voor combinatiefunctionarissen die het werkveld van sport, cultuur, onderwijs en kunst met elkaar verbinden.

Groenfonds
Met de beschikbare middelen in het Groenfonds worden plannen uit het groenstructuurplan gerealiseerd. In de programmabegroting 2017 is hiervoor een bedrag van ruim € 150.000 beschikbaar gesteld.

Bekostiging reïntegratievoorzieningen
De naam van de reserve geeft aan waarvoor de reserve is bedoeld. In 2017 is de reserve voor € 77.000 ingezet voor activiteiten gericht op de uitstroombevordering van het totale uitkeringsbestand. Het restant van € 151.000 is ingezet voor de uitvoering van extra werkzaamheden voortkomende uit de deelname aan het Werkgever Service Punt (WSP), de stijging van het uitkeringsbestand en de komst van nieuwe doelgroepen en statushouders

Stimuleren vraag naar huishoudelijke hulp
Het rijk heeft in 2015 en 2016 middelen beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp, om zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. Omdat niet bestede middelen aan het rijk moeten worden terugbetaald zijn de middelen gereserveerd. Bij de resultaatbestemming 2016 zijn de niet bestede middelen 2016 toegevoegd aan de reserve.

Sociaal domein

Om de niet bestede middelen voor het sociaal domein voor het sociaal domein beschikbaar te houden worden deze gereserveerd in deze reserve. Bij de resultaatbestemming 2016 is het niet gebruikte budget 2016 van € 1.239.000 toegevoegd aan de reserve. In 2017 is € 195.000 ingezet via programma 1. Een bedrag van € 50.000 voor innovatieve projecten als 'School's cool' en 'Ouderen in balans' en daarnaast eenmalig € 145.000 als dekking voor de hogere bijdrage van Lingewaard aan de begroting van 'Veilig thuis'.

Bestemmingsreserve afvalstoffenheffing
Het doel van deze reserve is het  egaliseren van de tarieven voor inzameling en verwerking van afval. Het werkelijke saldo van baten en lasten wordt gemuteerd op deze reserve. Het positieve saldo 2017 van ruim € 334.000 is vanuit programma 7 toegevoegd aan de reserve.

Fonds ruimtelijke ontwikkeling

Dekking van de kosten van de projecten die opgenomen zijn in

De reserve is ingesteld als dekking van de kosten van de projecten die opgenomen zijn in
de uitvoeringsparagraaf van de Structuurvisie Lingewaard 2012 – 2022.

Herinrichting openbaar gebied Sancta Maria Huissen
Oorspronkelijk was het doel: aanleg nieuwe ontsluiting parkeerterrein Achter de Gracht, opwaardering en herinrichting parkeerterrein Achter de Gracht en het aanleggen van openbaar groen, aansluitend bij het park Altena en Stadswal. Dit plan is niet doorgegaan. Een nieuw plan zal meegenomen worden bij de centrumvisie Huissen

NEXTgarden
Het doel is het uitvoeren van projecten op het gebied van infrastructuur, innovatie, markt en afzet en duurzaamheid. Om de resterende € 700.000 uit het project 'herstructurering glastuinbouwgebied Huissen-Angeren' beschikbaar te houden voor de ontwikkeling van NEXTgarden worden deze via programma 3 aan de reserve toegevoegd.

Startersleningen
Doel is het dekken van de kosten van het verstrekken van startersleningen om de kansen van starters op de koopwoningmarkt te stimuleren. Een eventueel noodzakelijke onttrekking uit de reserve zal worden gevraagd bij de resultaatbestemming.

Precariobelasting
Sinds 2014 wordt precariobelasting geheven voor het hebben van kabels en leidingen in, op of boven openbare gemeentegrond. Zolang het nog niet zeker is of het heffen van precariobelasting juridisch geoorloofd is worden de opbrengsten gereserveerd in een bestemmingsreserve. Bij de resultaatbestemming 2016 is een bedrag van € 3,0 miljoen gereserveerd.

Digitaliseren documenten en archieven
De reserve is ingesteld als dekking van het wegwerken van achterstanden in het archief en het digitaliseren van documenten en archieven. In 2017 is € 140.000 ingezet voor het implementeren van het Zaakgericht werken en de digitalisering van archieven.

Gerealiseerd resultaat 2017

Baten

121.997.847

Lasten

119.435.317

Saldo voor aanspreken reserves

-2.562.416

Reservemutaties:

Onttrekkingen uit de reserves

7.091.142

Stortingen in de reserves

3.739.306

Per saldo storting in reserves

-3.351.836

Resultaat voor verwerking resultaatvoorstellen

V 5.914.252

Bij de behandeling van de jaarstukken wordt aan de raad gevraagd het resultaat te bestemmen.