Overlopende activa

31-12-2017

31-12-2016

Transitorische rente

13.339

13.889

Vooruitbetaalde bedragen

461.674

414.979

Nog te ontvangen bedragen

2.253.864

1.279.746

2.728.876

1.708.614

Vooruitbetaalde bedragen:

- verzekeringspremies

25.000

- licenties en contributies

287.000

- rijksvoorschotten sociale zaken

119.000

- overig

30.674

461.674

Nog te ontvangen bedragen:

- vergoeding voor inzamelen drankkartons en kunststof

109.000

- bijdragen WMO

169.000

- afrekening diftar 2017

850.000

- precariobelasting 2017

928.000

- overig

197.864

2.253.864