Wat hebben we gedaan?

Prestatie 5.2.3 Meewerken aan passende part.initiatieven

Aan verschillende initiatieven is medewerking verleend. We hebben initiatieven getoetst aan verschillende aspecten van het gemeentelijk beleid, zoals het aantal wooneenheden, kwaliteit, woonmilieu, landschappelijke inpassing etc.. In veel gevallen gaat het om functieverandering van voormalig agrarische percelen in het landelijk gebied. In het kader van functieverandering zijn in 2017 acht initiatieven omgezet in een uitvoeringsovereenkomst.