Wat hebben we bereikt?

De algemeen aanvaarde beginselen van goed bestuur gebruiken wij als uitgangspunt voor ons handelen. Dit betekent het volgende:

  • Openheid en integriteit. Informatie over besluiten en procedures hebben we gedeeld met de gemeenteraad, de media en voor de inwoners gepubliceerd. De door ons gemaakte bestuurskosten zijn elk kwartaal gepubliceerd.
  • Participatie. Burgers en belangrijke partijen hebben we betrokken bij de totstandkoming van het beleid. Onder meer bij: evenementenbeleid, gemeentelijk mobiliteitsplan, beleidsnota ruimte voor inwonersinitiatieven, actualisatie verordeningen Participatiewet, beleid mantelzorg, vrijwilligers en ouderen.
  • Behoorlijke contacten met inwoners. In 2017 hebben wij 49 klachten ontvangen over handelingen of gedragingen door een bestuurder of medewerker. We zijn er in geslaagd om het grootste deel van deze klachten in goed overleg met betrokkenen op te lossen. Uiteindelijk zijn in 2017 twee klachten behandeld door de onafhankelijke klachtadviescommissie.
  • Doelgerichtheid en doelmatigheid. Door het collegeprogramma te vertalen in de kadernota en programmabegroting hebben we de inwoners inzicht gegeven in de doelen die we willen bereiken en het geld dat we daar aan besteden. Bovendien hebben we een samenvatting gepubliceerd in het Gemeentenieuws.
  • Legitimiteit. We hebben onze producten en diensten geleverd volgens de geldende wet- en regelgeving. We beseffen ons dat de afhandeling van een beperkt aantal producten beter kan en moet. Hiervoor hebben we maatregelen genomen. De legitimiteit van onze besluiten en maatregelen hebben we vergroot door in een vroegtijdig stadium in overleg te gaan met belanghebbenden, het maatschappelijk middenveld en ondernemers.
  • Zelfreinigend en lerend vermogen. Op basis van de onderzoeken van de rekenkamercommissie (meldingen openbare ruimte, risicomanagement) en onze eigen onderzoeken (kwaliteit van de ambtelijke ondersteuning) hebben we verbeteringen doorgevoerd in onze organisatie.
  • Verantwoording. We hebben verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid, de uitvoering ervan en de hieraan verbonden kosten. In 2017 is dit gebeurd via de jaarstukken 2016 en twee tussentijdse rapportages. Via de media hebben we hierover gecommuniceerd.

Als belanghebbenden het niet eens zijn met een besluit stellen we hen in de gelegenheid om een bezwaarschrift in te dienen. We kijken dan eerst of we het bezwaar in overleg kunnen oplossen. Lukt dat niet, dan leggen we het bezwaar voor aan de onafhankelijke commissie van advies voor de bezwaarschriften. Op basis van het advies van deze commissie nemen we soms een nieuwe beslissing, zie ook paragraaf Bedrijfsvoering, onderdeel Omgaan met bezwaren, klachten en informatievoorziening.

Wat hebben we daarvoor gedaan?