Cumulatieve

Cumulatieve

Vermin-

Cumulatieve

Cumulatieve

investerings-

aflossing /

Vermeer-

Bijdragen

deringen /

investerings-

Aflossing /

uitgaven

afschrijving

Boekwaarde

deringen

derden

desinvest.

uitgaven

Afschrijving

afschrijving

Boekwaarde

t/m 2016

t/m 2016

31-12-2016

2017

2017

2017

t/m 2017

2017

t/m 2017

31-12-2017

Immateriële vaste activa

Onderzoek en ontwikkelingskosten

0

5.641

1.300

-1.300

0

0

5.641

0

5.641

0

Bijdragen aan activa van derden

819.055

359.665

443.873

0

0

0

803.537

68.677

428.341

375.196

Materiële vaste activa

Gronden en terreinen

5.707.630

86.049

6.383.200

-1.519.706

0

283.588

4.665.954

0

86.049

4.579.906

Woonruimten

97.248

50.184

47.064

0

0

0

97.248

5.403

55.587

41.661

Bedrijfsgebouwen

76.995.560

27.957.957

48.478.047

817.192

223.418

0

77.029.777

1.950.877

29.908.835

47.120.943

Grond-, weg- en waterbouw met
economisch nut

1.821.616

1.020.591

704.939

746.064

100.000

0

2.371.594

66.777

1.087.368

1.284.227

Grond-, weg- en waterbouw met
economisch nut met heffingsmogelijkheid

32.980.918

6.179.075

28.973.200

1.563.633

0

277.771

36.438.136

815.591

6.994.666

29.443.470

Grond-, weg- en waterbouw met
maatschappelijk nut

24.815.144

10.104.896

13.238.757

979.792

1.593.187

13.990

22.716.268

1.070.305

11.175.201

11.541.067

Vervoermiddelen

918.812

211.687

302.504

59.255

0

0

573.445

69.794

281.481

291.964

Vervoermiddelen met heffingsmogelijkheid

42.544

10.636

31.908

0

0

0

42.544

5.318

15.954

26.590

Machines, apparaten en installaties

1.395.098

548.593

443.550

52.675

0

0

1.044.817

75.328

623.921

420.896

Machines, apparaten en installaties met heffings-
mogelijkheid

937.345

349.383

591.762

122.837

0

0

1.063.982

103.064

452.447

611.535

Overige materiële vaste activa

3.920.419

1.283.266

1.595.611

287.423

0

0

3.166.300

372.422

1.655.688

1.510.612

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekking deelnemingen

53.265

4.266

49.000

0

0

0

53.265

0

4.266

49.000

Leningen woningbouwcorporaties

1.939.150

1.144

1.864.183

0

0

73.824

1.791.503

6

1.150

1.790.353

Overige langlopende leningen

7.667.805

275.268

7.093.458

579.284

0

885.192

7.062.818

3.776

279.045

6.783.774

162.349.484

48.448.298

110.242.354

3.687.148

1.916.605

1.534.365

158.926.830

4.607.340

53.055.638

105.871.192