In deze paragraaf worden de jaarrekeningcijfers van de belastingen en lokale heffingen toegelicht. Aangegeven wordt welke belastingen en heffingen de gemeente aan inwoners zijn opgelegd. Ook worden hier de tarieven en de kostendekkendheid genoemd. Voor de gemeente vormen de onroerendezaakbelastingen (ozb) de voornaamste inkomstenbron. Andere belangrijke heffingen zijn de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Uitgangspunt van de laatste twee heffingen is een kostendekkende opbrengst.
Per 1 juli 2014 is de Precariobelasting ingevoerd in onze gemeente. De opbrengst hiervan is substantieel en is een algemeen dekkingsmiddel.
Verder worden nog geheven de hondenbelasting, toeristenbelasting, reclamebelasting, leges, lijkbezorgingsrechten en marktgelden.

Overhead
Met ingang van 2017 wordt de overhead apart in beeld gebracht binnen de begroting. Dit betekent dat ook in de diverse kostenoverzichten overhead nu apart wordt gepresenteerd. In deze programmabegroting is een overheadtarief van € 38 per uur berekend. Dit tarief is een resultante van de totale personeelskosten (die niet direct aan een taakveld zijn toe te rekenen)  plus indirecte lasten (huisvesting, automatisering, facilitaire kosten, etc.) gedeeld door het aantal direct aan een taakveld door belaste productieve uren. Afgerond resulteert dit in een overheadtarief van € 38 per uur.