Wat hebben we gedaan?

Prestatie 7.2.3 Verwerken huishoudelijk afval

Huishoudelijk afval
In 2017 was de hoeveelheid gescheiden ingezameld Groente Fruit en Tuinafval (+3%) en Plastic, Metaal en Drankenkartons (PMD) (+14%) weer groter dan voorgaande jaren. Het restafval daalde met ruim 4% (5 kg per inwoner) ten opzichte van 2016. De doelstelling voor 2017 is niet gehaald. Oorzaken zijn de aantrekkende economie (inwoners consumeren meer) en gebrek aan opslagruimte in de duobak voor PMD.
Besloten is tot een wijziging van het inzamelsysteem voor PMD per 1 januari 2018. De duobak raakte overvol, was lastig te ledigen en stimuleerde niet tot nog meer scheiding van afval.

Prestaties

Naam indicator

Meetbaar resultaat

Werkelijk
2017

Raming
2017

Omvang huishoudelijk afval

Ingezamelde hoeveelheid restafval per inwoner per jaar (de prestatie 2015 was 117,5 kg, de landelijke norm voor Lingewaard is 75 kg in 2020)

115 kg

110 kg

Zwerfafval
In 2017 is extra aandacht besteed aan het ledigen van en opruimen van de omgeving van prullenbakken. Ook handelen we zwerfafvalmeldingen sneller af. Inwoners kunnen zwerfafval melden via WhatsApp. Zwerfafval wordt dan binnen twee werkdagen opgeruimd.
Technisch wijkbeheer heeft ruim 1.000 m3 zwerfafval opgeruimd op basis van meldingen en bij het extra leegmaken en reinigen van prullenbakken.
Na scheiding in herbruikbare stoffen zoals papier, grof huisvuil (banken en stoelen), PMD, KCA, elektrische apparatuur en groenafval bleef 480 m3 restafval over. Er zijn geen vergelijkbare cijfers van eerdere jaren.