Saldo

Vermeer-

Aflos-

Saldo

31-12-2016

deringen

singen

31-12-2017

Onderhandse leningen

63.333.329

10.000.000

-12.636.135

60.697.194

Waarborgsommen

5.085

187.613

-170

192.528

63.338.414

10.187.613

-12.636.305

60.889.722

De onderhandse leningen betreffen bij de Bank Nederlandse gemeenten afgesloten leningen. De totale rentelast van de opgenomen geldleningen bedraagt € 2,4 miljoen. Volgens het aflossingsplan is in 2017 een bedrag van € 12,6 miljoen afgelost. In 2017 is tevens een nieuwe lening afgesloten voor een bedrag van € 10,0 miljoen (looptijd 10 jaar, rentepercentage 0,925 p/jr).

De waarborgsommen werden tot en met 2016 gepresenteerd onder de vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar. De vermeerderingen betreffen ontvangen waarborgen ten behoeve van facilitaire grondexploitaties.