Activa (bedragen x € 1.000)

31-12-2017

31-12-2016

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Kosten onderzoek en ontwikkeling

0

1

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

375

444

375

445

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut:

- gronden uitgegeven in erfpacht

969

969

- overige investeringen met een economisch nut

54.281

56.986

Investeringen met economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven

30.082

29.597

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut

11.541

13.239

96.873

100.791

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

49

49

Leningen aan woningbouwcorporaties

1.790

1.864

Overige langlopende leningen u/g

6.784

7.093

8.623

9.006

Totaal vaste activa

105.871

110.242

Vlottende activa

Voorraden

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

14.663

10.453

Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen

7.570

5.343

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

6.955

0

Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen

0

29.879

Overige vorderingen

5.516

3.306

20.041

38.528

Liquide middelen

Kassaldi

10

5

Banksaldi

11.660

949

11.670

954

Overlopende activa

2.729

1.709

Totaal vlottende activa

49.103

51.644

Totaal activa

154.973

161.886

Passiva (bedragen x € 1.000)

31-12-2017

31-12-2016

Vaste passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve

23.602

29.222

Bestemmingsreserves

18.045

11.157

Gerealiseerd resultaat volgens het overzicht van baten en lasten

5.914

4.619

47.561

44.998

Voorzieningen

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

6.086

18.867

Voorzieningen ter egalisatie van kosten

1.882

1.951

Voorzieningen voor ontvangsten van derden met specifieke aanwending

4.904

3.914

12.872

24.732

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Onderhandse leningen van:

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

60.697

63.333

Waarborgsommen

193

5

60.890

63.338

Totaal vaste passiva

121.323

133.068

Vlottende passiva

Vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Kasgeldleningen

0

5.000

Banksaldi

20.780

6.419

Overige schulden

3.832

5.978

24.612

17.397

Overlopende passiva

Verplichtingen te betalen in een volgend begrotingsjaar

6.566

8.803

Ontvangen voorschotten met een specifiek bestedingsdoel

1.580

2.076

Overige vooruitontvangen bedragen

892

547

9.038

11.426

Totaal vlottende passiva

33.650

28.823

Totaal passiva

154.973

161.886

Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen

197.258

209.621