31-12-2017

31-12-2016

Nog te betalen bedragen

6.565.925

8.343.459

Ontvangen voorschotten met een specifiek bestedingsdoel

1.580.000

2.076.360

Nog te betalen rente onderhandse leningen

383.719

459.207

Vooruit ontvangen bedragen

508.354

546.833

9.037.998

11.425.859

Nog te betalen bedragen

Deze post bestaat uit diensten, leveringen en afdrachten die betrekking hebben op 2017 maar pas in 2018 worden geboekt en betaald. Het gaat dan vooral om onderstaande (soorten van) uitgaven:

Diverse uitgaven WMO en participatie etc.

3.895.280

Salarissen, sociale lasten en loonheffing

1.444.000

Kosten onderzoek en ruiming explosieven

85.000

Overige

1.141.645

6.565.925

Ontvangen voorschotten met een
specifiek bestedingsdoel

Saldo
31-1-2016

Ont-
vangen

Vrijgevallen/
terugbetaald

Saldo
31-12-2017

Herstructurering glastuinbouw Huissen / Angeren

2.076.360

0

-2.076.360

0

NEXT Garden

0

2.400.000

-828.000

1.572.000

Energieloket uitvoering wijkaanpak

0

16.000

-8.000

8.000

2.076.360

2.416.000

-2.912.360

1.580.000

Vooruit ontvangen bedragen
Deze post bestaat uit diensten, leveringen en afdrachten die betrekking hebben op 2018 waarvan de ontvangst al in 2017 heeft plaatsgevonden.