Grond- en hulpstoffen:

31-12-2017

31-12-2016

Bouwgronden in exploitatie

23.434.805

14.589.538

Af: voorziening verliezen grondexploitaties

-8.772.181

-4.136.531

14.662.624

10.453.007

Waardering grondexploitaties
Het jaar 2017 was een bijzonder jaar waarin de gronden van de gemeenschappelijke regeling (GR) Bergerden zijn ingebracht in de gemeentelijke grondexploitatie G.100 Bergerden.
Voor de bepaling van de boekwaarden van de complexen zijn de exploitatieopzetten geactualiseerd. Verliesverwachtingen hebben geleid tot het opnemen van een voorziening als correctie op de boekwaarde.

Het totale bedrag aan verliesvoorzieningen dat in mindering is gebracht op de voorraadwaardering bedraagt € 8.772.181. In 2017 zijn de verliesvoorziening Pannenhuis II en Bergerden verhoogd met respectievelijk € 1.171.600 en € 3.371.600. Hiervan is € 8.772.181 verwerkt als voorziening voor verliezen en verrekend in de balanswaarde van het onderhanden werk. De overige € 647.220 is ingebracht in de betreffende grondexploitaties.

In de grondexploitaties bestaat onzekerheid over de na boekjaar 2017 nog te realiseren kosten en opbrengsten. Hoewel de kosten met een hogere mate van zekerheid zijn te voorspellen en te beïnvloeden, liggen de grootste risico’s aan de opbrengstenkant. Het in de berekeningen van de grondexploitaties gehanteerde uitgiftetempo blijft onzeker. Ook is het onzeker of de gehanteerde en doorgerekende uitgifteprijzen zullen worden gerealiseerd.

Complex

Boek-
waarde
1-1-2017

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Winst-
neming

Boek-
waarde
31-12-2017

Voor-
ziening
verliezen

Balans-
waarde
31-12-2017

G.110 Bergerden

0

6.587.779

-112.013

0

6.475.766

-3.371.600

3.104.166

G.040 Agropark

4.289.639

143.633

-140.090

0

4.293.182

0

4.293.182

G.043 Pannenhuis II

8.945.868

277.249

-515.920

0

8.707.197

-1.171.600

7.535.597

G.045 Houtakker II

1.001.090

2.309.777

-196.905

28.950

3.142.912

0

3.142.912

Bedrijvencomplexen

0

0

0

0

0

-3.921.881

-3.921.881

G.032 Markt 20-24

127.217

14.595

0

0

141.812

0

141.812

G.042 Fitness Centrum,
deelgebied Rietbaan-zuid, Huissen

237.896

18.052

0

0

255.948

-196.700

59.248

G.063 Dorpsstraat/Oostervelden

605.135

-125.781

0

479.354

-110.400

368.954

G.051 Loovelden

-12.174

99.682

-921.790

772.914

-61.368

0

-61.368

14.589.536

10.055.902

-2.012.498

801.864

23.434.804

-8.772.181

14.662.623

Het tussentijds nemen van winst is verplicht zodra voldoende zekerheid bestaat over de te verwachten winst in een complex. Het project Loovelden is eind 2017 zover gerealiseerd dat tussentijds een winst van bijna € 773.000 genomen kan worden.

Complex

Boek-
waarde
31-12-2017

Geraamde
nog te
maken
kosten

Geraamde
nog te
realiseren
opbrengsten

Geraamd
resultaat
(nominale
waarde)

Geraamd
resultaat
(contante
waarde)

G.110 Bergerden

6.475.766

3.476.178

-6.580.383

3.371.562

2.877.595

G.040 Agropark

4.293.182

1.966.305

-7.233.484

-973.997

-777.411

G.043 Pannenhuis II

8.707.197

2.891.678

-10.427.278

1.171.597

961.118

G.045 Houtakker II

3.142.912

3.441.692

-10.735.637

-4.151.033

-3.388.752

Bedrijvencomplexen

0

0

0

0

0

G.032 Markt 20-24

141.812

210.917

-862.506

-509.777

-476.440

G.042 Fitness Centrum, deelgebied Rietbaan-zuid, Huissen

255.948

185.329

-244.602

196.675

181.696

G.063 Dorpsstraat/Oostervelden

479.354

239.250

-608.482

110.122

105.846

G.051 Loovelden

-61.368

281.836

-830.058

-609.590

-557.026

23.434.804

12.693.185

-37.522.430

-1.394.441

-1.073.374

Uitgebreide toelichtingen op de grondexploitaties zijn opgenomen in de paragraaf 'Grondbeleid' en de bijlage 'Toelichting grondexploitaties'.