Wat hebben we gedaan?

Prestatie 9.3.2 Treffen beheersmaatregelen

Voor de geïdentificeerde risico's zijn, waar van toepassing, beheersmaatregelen beschreven. Beheersmaatregelen zijn preventief of curatief. Preventief betekent dat de maatregel is gericht op het voorkomen van de gebeurtenis. Een curatieve maatregel is gericht op het beperken van de mogelijke gevolgen. De beheersmaatregelen zijn effectief en proportioneel, zie hiervoor ook de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.