Wat hebben we gedaan?

Prestatie 8.4.2 Publieke verantwoording

Programmabegroting en jaarstukken
Als onderdeel van een continu proces zijn in de jaarstukken 2016 en de programmabegroting 2018 enkele verbeteringen doorgevoerd om deze documenten aan informatiewaarde te laten winnen. De belangrijkste zijn:

  • Meer onderlinge samenhang en compactere teksten en meer eenheid in de teksten qua schrijfstijl;
  • De visie per portefeuillehouder is toegevoegd;
  • Het financieel overzicht is aangepast (presentatie budgetten op productniveau i.p.v. productgroepniveau);
  • De prestatiedoelen in de begroting 2018 zijn meer concreet weergegeven, waardoor een betere verantwoording kan worden afgelegd.

Accountant
Op 13 juli 2017 heeft Ernst & Young Accountants het verslag van bevindingen over de controle van de jaarrekening 2016 opgeleverd. De accountant heeft zowel over de getrouwheid (kloppen de cijfers en toelichtingen?) als de rechtmatigheid (zijn de cijfers in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving?) een goedkeurende controleverklaring afgegeven.

Verbonden partijen
Voor elke verbonden partij is bekeken hoeveel bestuurlijk (inhoudelijk) en financieel belang er is en hoeveel risico er wordt gelopen. Op basis van beide analyses zijn de verbonden partijen geplaatst in één van de in de Nota Verbonden Partijen opgenomen toezicht arrangementen. De risico’s zijn vertaald in de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en risicobeheersing’.