Boek-

Bij-

Af-

Af-

Boek-

waarde

Vermeer-

Vermin-

dragen

schrij-

waar-

waarde

31-12-2016

dering

dering

derden

ving

dering

31-12-2017

Economisch nut investeringen:

Gronden uitgegeven in erfpacht

969.359

0

0

0

0

969.359

Gronden en terreinen

5.413.840

-1.519.706

283.588

0

0

3.610.546

Woonruimten

47.065

0

0

5.403

0

41.661

Bedrijfsgebouwen

48.478.047

817.192

0

223.418

1.950.877

0

47.120.943

Vervoermiddelen met heffingsmogelijkheid

31.908

0

0

5.318

0

26.590

Vervoermiddelen

302.503

59.255

0

69.794

0

291.964

Machines, apparaten en installaties met heffingsmogelijkheid

591.762

122.837

0

103.064

0

611.535

Machines, apparaten en installaties

443.550

52.675

0

75.328

0

420.896

Overige materiële vaste activa

1.595.611

287.423

0

372.422

0

1.510.612

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken met heffingsmogelijkheid

28.973.200

1.563.633

277.771

815.591

0

29.443.470

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

704.940

746.064

0

100.000

66.777

0

1.284.227

87.551.785

2.129.373

561.359

323.418

3.464.574

0

85.331.803

Maatschappelijk nut investeringen:

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

13.238.757

979.792

13.990

1.593.187

1.070.305

0

11.541.067

100.790.542

3.109.165

575.349

1.916.605

4.534.879

0

96.872.870

De grootste investeringen zijn in 2017 gedaan op het gebied van aanleg/onderhoud rioleringen en wegen, de uitbreiding van sportpark Ressen, renovatie scholen Ot en Sienpad en plaatsing tijdelijke lokalen school De Boemerang. Daarbij zijn enkele gronden toegevoegd aan de materiële vaste activa (grond Bergerden is overgegaan van de GR Bergerden naar Lingewaard en de gronden m.b.t. de herstructurering glastuinbouw Huissen/Angeren zijn vanuit de grondexploitaties overgegaan naar de materiële vaste activa).
Daartegenover staat het overgaan van gronden aan de Houtakker en Dorpsstraat/Oostervelden van de materiële vaste activa naar de grondexploitaties.

In de bijlagen ‘Overzicht van vaste activa’ en Overzicht lopende investeringsprojecten is een aanvullende toelichting opgenomen.