Onderstaande tabel geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Het betreft met name de OZB en de uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen in tegenstelling tot heffingen zoals het rioolrecht of de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel.

( bedragen x € 1.000)

Algemene dekkingsmiddelen

Rekening 2016

Begroot 2017*

Rekening 2017

OZB (groei + index)

10.714

11.185

10.878

Gemeentefonds (Algemene uitkering)

35.138

35.512

35.884

Uitkering deelfonds sociaal domein

19.058

18.912

18.911

Dividenden

163

107

157

Bespaarde rente reserves/ voorzieningen

2.181

0

0

Precariobelasting

4.416

4.063

4.361

Overige algemene dekkingsmiddelen

315

315

319

Totaal algemene dekkingsmiddelen

71.985

70.094

70.510

Reservering precariorechten

** -3.020

- 2.667

***

Vrij besteedbare middelen

68.965

67.427

70.510

* Begroting 2017 na wijzigingen.
** Via resultaatbestemming.
*** € 2.965.400 wordt via voorstel resultaatbestemming toegevoegd aan de bestemmingsreserve.