In het vernieuwde BBV is bepaald dat het college een jaarrekening opstelt aan de hand van bij ministeriële regeling vastgestelde taakvelden. Een taakveld is een eenheid waarin de programma's worden onderverdeeld. Hieruit vloeit voort dat in de jaarrekening een totaaloverzicht moet worden opgenomen met de werkelijke en de geraamde baten en lasten per taakveld. De voorgeschreven taakvelden hebben geen invloed op de indeling van de programmabegroting en de uitoefening van de autorisatiebevoegdheid van de gemeenteraad.

Taakvelden 2017

Nr.

Doel

Werkelijk Lasten

Werkelijk Baten

Werkelijk Saldo

Begr. na wijz. Lasten

Begr. na wijz. Baten

Begr. na wijz. Saldo

0.1

Bestuur

2.339.989

-157.047

2.182.942

2.256.117

-

2.256.117

0.2

Burgerzaken

1.233.491

-935.598

297.893

1.126.250

-769.350

356.900

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.064.807

-233.237

831.570

1.239.510

-75.320

1.164.190

0.4

Overhead

13.894.772

-814.714

13.080.058

13.921.449

-208.505

13.712.944

0.5

Treasury

795.661

-1.424.737

-629.076

917.362

-1.295.432

-378.070

0.61

OZB woningen

488.434

-8.342.825

-7.854.391

388.400

-8.630.700

-8.242.300

0.62

OZB niet-woningen

-2.535.209

-2.535.209

-

-2.554.400

-2.554.400

0.64

Belastingen overig

290.416

-4.724.895

-4.434.479

232.293

-4.346.167

-4.113.874

0.7

Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds

-54.794.977

-54.794.977

-

-54.424.485

-54.424.485

0.8

Overige baten en lasten

117.842

-4.984

112.858

3.055.549

-4.915

3.050.634

Totaal 0 Bestuur en ondersteuning

20.225.411

-73.968.222

-53.742.811

23.136.930

-72.309.274

-49.172.344

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.424.990

-9.814

2.415.175

2.095.500

-

2.095.500

1.2

Openbare orde en veiligheid

802.497

-11.292

791.204

807.115

-

807.115

Totaal 1 Veiligheid

3.227.486

-21.107

3.206.380

2.902.616

0

2.902.616

2.1

Verkeer en vervoer

5.907.242

-230.840

5.676.402

5.666.834

-115.400

5.551.434

2.2

Parkeren

39.585

39.585

57.246

-

57.246

2.5

Openbaar vervoer

22.980

22.980

22.619

-

22.619

Totaal 2 Verkeer,vervoer en waterstaat

5.969.807

-230.840

5.738.967

5.746.699

-115.400

5.631.299

3.1

Economische ontwikkeling

2.320

2.320

2.320

-

2.320

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

23.200.380

-24.509.732

-1.309.352

1.324.994

-1.365.732

-40.738

3.3

Bedrijvenlokketen bedrijfsregelingen

93.446

-22.962

70.484

97.818

-20.000

77.818

3.4

Economische promotie

531.022

-204.330

326.692

574.027

-213.600

360.427

Totaal 3 Economie

23.827.168

-24.737.024

-909.856

1.999.159

-1.599.332

399.827

4.1

Openbaar basisonderwijs

50.835

50.835

60.877

-

60.877

4.2

Onderwijshuisvesting

2.046.525

-9.764

2.036.761

1.998.906

-

1.998.906

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.031.547

-57.772

1.973.775

2.225.763

-58.000

2.167.763

Totaal 4 Onderwijs

4.128.908

-67.536

4.061.372

4.285.546

-58.000

4.227.546

5.1

Sportbeleid en activering

598.081

598.081

619.107

-

619.107

5.2

Sportaccomodaties

2.503.577

-449.236

2.054.341

2.636.953

-293.426

2.343.527

5.3

Cult.-presentatie, -productie en -partic

344.228

-40.512

303.716

318.162

-1.700

316.462

5.5

Cultureel erfgoed

344.577

-37.580

306.997

402.997

-400

402.597

5.6

Media

865.772

-6.294

859.478

814.927

-6.300

808.627

5.7

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

3.744.805

-445.775

3.299.030

3.655.564

-313.679

3.341.885

Totaal 5 Sport, cultuur en recreatie

8.401.040

-979.397

7.421.643

8.447.710

-615.505

7.832.205

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

4.342.143

-317.920

4.024.223

4.488.458

-306.046

4.182.412

6.2

Wijkteams

243.919

243.919

346.000

-

346.000

6.3

Inkomensregelingen

10.225.413

-8.067.963

2.157.450

10.625.958

-7.653.337

2.972.621

6.4

Begeleide participatie

7.135.440

-1

7.135.439

6.242.569

-

6.242.569

6.5

Arbeidsparticipatie

972.260

-102.910

869.350

997.685

-20.000

977.685

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

8.558.359

-576.852

7.981.507

8.607.578

-578.640

8.028.938

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

666.701

666.701

703.325

-

703.325

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

6.385.339

6.385.339

5.763.800

-

5.763.800

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

1.549.002

1.549.002

1.328.500

-

1.328.500

Totaal 6 Sociaal domein

40.078.577

-9.065.647

31.012.931

39.103.873

-8.558.023

30.545.850

7.1

Volksgezondheid

1.322.482

1.322.482

1.361.765

-

1.361.765

7.2

Riolering

3.527.772

-4.756.155

-1.228.383

3.540.124

-4.873.017

-1.332.893

7.3

Afval

3.210.593

-4.634.024

-1.423.431

3.318.303

-4.446.302

-1.127.999

7.4

Milieubeheer

1.460.151

-44.470

1.415.681

1.524.340

-6.300

1.518.040

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

454.450

-281.572

172.878

248.677

-200.000

48.677

Totaal 7 Volksgezondheid en milieu

9.975.448

-9.716.220

259.228

9.993.208

-9.525.619

467.589

8.1

Ruimtelijke ordening

1.757.212

-2.131.704

-374.493

2.417.434

-1.854.294

563.140

8.2

Grondexploitatie(niet-bedrijventerrein)

-35.630

-35.630

463.542

-426.724

36.818

8.3

Wonen en bouwen

1.844.259

-1.044.407

799.852

1.891.295

-1.053.592

837.703

Totaal 8 Volkshuisv.,RO en Stedelijke vernieuwing

3.601.471

-3.211.741

389.730

4.772.271

-3.334.610

1.437.661

Saldo

119.435.317

-121.997.734

-2.562.416

100.388.011

-96.115.763

4.272.248

Mutaties reserves

3.739.306

-7.091.142

-3.351.836

2.859.882

-6.567.130

-3.707.248

Saldo taakveldenbegroting 2017

123.174.623

-129.088.875

-5.914.252

103.247.893

-102.682.893

565.000