Wat hebben we gedaan?

Prestatie 1.2.3 Verstrekken uitkeringen

We vinden het belangrijk dat onze inwoners zelfredzaam en financieel onafhankelijk zijn. Wanneer dat (tijdelijk) niet lukt, kunnen ze financiële ondersteuning krijgen.

Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering is in 2017 licht gestegen. Onze ambitie was het om die toename te beperken tot 20% ten opzichte van 2015. Daarin zijn we geslaagd.
Daarnaast zijn in 2017 910 aanvragen om ‘bijzondere bijstand’ ingediend en afgehandeld. Vooral het aantal aanvragen voor inrichtingskosten lag het afgelopen jaren hoger door de vestiging van statushouders.

Voor armoedebestrijding werkten we ook in 2017 samen met maatschappelijke partners zoals maatschappelijk werk, SWL, scholen en met het bedrijfsleven. De extra rijksmiddelen voor armoedebestrijding zetten we volledig in voor de doelgroepen. We richtten ons vooral op de ondersteuning van ouders en kinderen.
Vanaf 2017 bieden we minimaregelingen digitaal aan via www.meedoeninlingewaard.nl. Het kindgerichte armoedebeleid ‘in natura’ is ingericht  met een webshop. Kinderen, verenigingen en samenwerkingspartners werkten hieraan mee. In het overgangsjaar 2017 konden kinderen gebruik maakten van de Meedoen-regeling (550 aanvragen, een lichte stijging van zo’n 2%). En zij konden gebruik maken van het Kind-pakket in natura (366 aanvragen, een stijging van bijna 23%).