Om de gemeenteraad op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, is in het vernieuwde BBV bepaald dat een apart overzicht moet worden opgenomen van de kosten van de overhead. In de programma’s zijn alleen nog die kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. Onder de overhead worden alle kosten opgenomen die samenhangen met de sturing en ondersteuning van het primaire proces.

Begroting

Werkelijk

2017 na

Begroting

(bedragen x € 1.000)

2017

wijziging

2017

Personeelslasten:

Salarissen

16.150

16.548

18.992

Ondersteuning bedrijfsvoering

4.260

4.422

50

Opleiding

279

338

328

Reis en verblijfkosten

73

71

67

Overige personeelslasten

61

125

73

Vergoedingen voor personeel en overige bijdragen

-265

-203

0

Directe uren naar producten

-12.130

-12.409

-13.182

8.428

8.891

6.328

Indirecte lasten:

Werkplaats en materieel openbare ruimte

315

351

164

Huisvesting

778

905

897

Informatievoorziening & automatisering

2.171

2.346

2.341

Facilitaire dienstverlening

449

454

454

Personeelsbeleid & -beheer

438

321

363

4.152

4.378

4.219

Overhead prestatiedoelen:

Bestuursondersteuning

26

29

744

Ondersteuning raad/commissies

17

15

52

Communicatie

49

50

273

Promotie & representatie

145

84

189

Juridische kwaliteitszorg

222

227

357

Weerstandsvermogen & risico's

0

0

26

Begroting & verantwoording

0

0

388

459

405

2.029

Totaal

13.039

13.673

12.575

De verschillen-analyse tussen de werkelijke en de begrote bedragen kunt u vinden in de toelichting op de overhead bij programma 9, “9.1.1 Sluitende meerjarenbegroting”.