Wat hebben we bereikt?

We bouwen aan een samenleving waarin iedereen op een prettige manier en naar eigen keuze zijn leven kan invullen. ‘Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe’ is het motto.
De wereld om ons heen verandert en inwoners zelf veranderen ook. In Lingewaard zitten de inwoners zelf aan het stuur. En als dat niet gaat, is er altijd een vangnet en daarom zijn er ook goede sociale voorzieningen in de leefomgeving.

‘Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe’ is ook het motto van het integrale Beleidsplan Sociaal Domein, dat de raad pal voor aanvang van 2017 heeft vastgesteld. In dat plan gaan we uit van maatschappelijke veranderingen langs drie lijnen.

  • Gebiedsgericht werken: de inwoner kan in de eigen omgeving terecht voor sociale basisvoorzieningen en heeft toegang tot ondersteuning of hulp;
  • Preventie en het juiste niveau van ondersteuning en hulp: voorkomen is altijd beter, ondersteuning moet op maat zijn;
  • Meer en beter samenwerken: tussen inwoners, organisaties en gemeente.

Om dit ‘handen en voeten’ te geven hebben wij in 2017 opdracht gegeven langs deze drie belangrijke lijnen concrete projecten te starten. Deze zijn opgezet in een integrale samenhang met de andere taken en activiteiten van onze gemeente in het Sociaal Domein.

We hebben in 2017 stevig ingezet op ‘samenwerking’ met en initiatieven van de kant van inwoners en organisaties. In dit verband introduceerden wij ‘De Nieuwe Route’. De gemeente heeft daarin veel meer een kaderstellende en faciliterende rol richting de inwoners. Bovendien hebben wij geïnvesteerd in samenwerking met advies- en cliëntgroepen en met bestuurders en medewerkers van de belangrijkste lokale samenwerkingspartners.

In de regio heeft de informele samenwerking tussen gemeenten sinds 2017 een formele structuur gekregen in de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR, een ‘Verbonden Partij’) Sociaal Domein. Deze is van start gegaan met een module Inkoop Zorg. In de loop van 2017 is de uitbreiding voorbereid van de modules Onderwijszaken en Werkgeversservicepunt; aan het einde van dat jaar hebben alle deelnemers ingestemd met zo’n uitbreiding. Lingewaard heeft hierin een prominente rol.

Naast de voor alle gemeenten ‘verplichte indicatoren’ meten we ook de voortgang met indicatoren volgens het in december 2016 vastgestelde Sociaal Beleidsplan. In de begroting 2017 waren deze indicatoren nog niet opgenomen.

  • Alle waarderings-indicatoren komen uit het KTO, het recente Klanttevredenheidsonderzoek. De vraag naar de onderlinge waardering tussen zorgpartners kunnen we pas in 2018 voor de eerste keer meten.
  • Omdat we de omvorming naar ‘gebiedsgericht werken’ pas in de loop van 2017 konden starten, zijn er over geheel 2017 nog geen bruikbare aantallen vragen op wijk- en kernniveau beschikbaar. Wel weten we dat er in 2017 530 meldingen kwamen voor Jeugdzorg en 1.883 voor de Wmo. Daarvan had 35% betrekking op het gebied Angeren, Gendt en Doornenburg, 29% op Bemmel en Haalderen en 36% op Huissen. Bovendien weten we uit informatie van de SWL dat er tijdens de maandelijkse contactmomenten in de kernen zo’n 375 inwoners betrokken zijn bij koffieochtenden, het open-eetcafé en het repair-café. Tot hoeveel vragen om ondersteuning dat heeft geleid, is niet geregistreerd.
  • De inzet van financiële middelen op verschillende zorgniveaus is ‘bij benadering’. Bij de zgn. 0e en 1e lijn gaat het om de budgetten van de deelprogramma’s 1.1. (zoals sport, cultuur, welzijnsvoorzieningen) 1.2 (bijvoorbeeld gezondheidsbevordering) en een deel van 1.4. (passende voorzieningen voor jeugd). De 2e en 3e lijn omvat de budgetten bij de deelprogramma’s 1.2. (verstrekken van uitkeringen en Wmo-voorzieningen), 1.3. (werkgelegenheid) en 1.4. (zoals jeugdvoorzieningen, opleiding en educatie).

Niet-verplichte indicator

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2017

Waardering over ingang tot ondersteuning en hulp

Waardering die inwoners in het KTO*) geven over de ingang tot ondersteuning en hulp via het gebiedsgericht werken.

Jongeren: 7,1
Ouders: 6,5
Wmo: 7,7

Aantal vragen om informatie, ondersteuning en hulp

Aantal vragen om informatie, ondersteuning en hulp dat in de wijk/kern wordt gesteld.

Vanaf 2018 vindt de registratie plaats

Waardering over ondersteuning en hulp

Waardering die inwoners geven in het KTO over de ondersteuning en hulp.

Jongeren: 7,3
Ouders: 6,9
Wmo: 7,8

Inzet financiële middelen op verschillende zorgniveaus

Inzet financiële middelen op de verschillende zorgniveaus (In de 0e en1e  lijn; in de 2e en 3e lijn).

€  4,65 miljoen
€ 22,63 miljoen

Waardering over samenhang geboden hulp en ondersteuning

Waardering die inwoners geven in het KTO over de samenhang in de geboden ondersteuning en hulp.

Jongeren: 6,3
Ouders: 6,0
Wmo: 7,3

Waardering zorgpartners onderlinge samenwerking

Waardering die zorgpartners geven voor de onderlinge samenwerking.

In 2018 wordt deze waardering voor de eerste keer gemeten

Beleidsdoelen en prestaties