Wat hebben we gedaan?

Prestatie 5.2.1 Aanwijzen woningbouwlocaties

In de Nota Wonen is vastgelegd dat in de kernen gebouwd wordt volgens de (onderzochte) behoefte in de kernen. Op basis hiervan zijn verschillende gesprekken gevoerd en initiatieven opgestart.
Er zijn vorig jaar 75 woningen nieuwe woningen opgeleverd, waarvan 2 in Gendt, 2 in Angeren en 10 in Haalderen, 59 in Huissen en 2 in Bemmel. Gepland zijn ca. 700 woningen tot eind 2020 (gemiddeld 175 per jaar). Er wordt nu gewerkt aan veel plannen zodat deze aantallen in de periode 2018-2020 opgeleverd worden.

Prestaties

Activiteit

Meetbaar resultaat

Werkelijk
2017

Raming
2017

nieuw gebouwde woningen *

aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen van de totale voorraad

8

9

demografische druk **

aantal 15-ers en 65+ers in verhouding tot aantal 15 - 65 jarigen

75,7%

55-60 %

* Er zijn 75 woningen gebouwd. Gepland is gemiddeld 175 per jaar. Oplevering van een aantal woningen is vertraagd door de economische crisis en wordt in 2018-2020 ingehaald. Indicator-gegevens zijn uit 2015.
** Niet-beroepsbevolking in verhouding tot beroepsbevolking. Percentage neemt toe (door de vergrijzing). Door verlate oplevering van nieuwbouwwoningen lijkt het percentage nu harder toe te nemen dan voorzien, dat beeld wordt echter met meer nieuwbouw weer rechtgetrokken.