Wat hebben we gedaan?

Prestatie 1.3.2 Stim. werkgelegenheid en arbeidsplaatsen

Ons economisch beleid richtte zich ook in 2017 op het versterken van bedrijvigheid en werkgelegenheid. De werkgeversbenadering via het regionale Werkgeversservicepunt (WSP) en het onderhouden van contacten met het bedrijfsleven waren daarbij uiteraard van belang.
We hebben we in 2017 gewerkt aan het beter borgen van het WSP. Met andere gemeenten in onze regio en het UWV hebben wij de overgang voorbereid van het WSP naar de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein (de MGR, een ‘Verbonden Partij’).

In 2017 hebben wij samen met de andere gemeenten in onze regio stevig ingezet op een goed alternatief voor de bestaande sociale werkvoorziening Presikhaaf Bedrijven (een gemeenschappelijke regeling en daarmee ook een ‘Verbonden Partij’). Dat alternatief bleek het nieuw opgerichte Arnhemse Werkbedrijf Scalabor te zijn. Einde 2017 hebben de gemeenten alle bedrijfsactiviteiten van Presikhaaf overgedragen aan Scalabor en de SW-ers zijn daar gedetacheerd. Daarmee is de werkzekerheid en rechtspositie van deze groep werknemers verzekerd.
De verwachte toeloop van ‘nieuwe klanten’ van de Participatiewet is uitgebleven. Lingewaard telde eind 2017 maar 1 persoon met de indicatie ‘Nieuw Beschut Werken’. Vooralsnog zetten we daarom in op individueel maatwerk. Met de regio volgden we wel deze ontwikkelingen om in te kunnen spelen op een eventuele toename van deze groep.
In samenwerking met het regionale Schakelpunt Onderwijs-Werk hebben leerlingen die door hun beperkte leerbaarheid zonder startkwalificatie van school dreigen te gaan, extra ondersteuning gekregen.

Prestaties

Naam verplichte indicator

Meetbaar resultaat

Werkelijk
2017

Raming 2017

Banen

Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar.

520,9

120**)

Netto arbeidsparticipatie

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking.

68,7

70

Werkloze jongeren

Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar)

*)

1,35

*) Gegevens over 2017 niet beschikbaar.
**) Oorspronkelijk stond hier het aantal vestigingen waar betaald werk werd verricht.