Boek-

Ver-

Ver-

Bij-

Af-

Af-

Boek-

waarde

rmeer-

rmin-

dragen

schrij-

waar-

waarde

31-12-2016

dering

dering

derden

ving

dering

31-12-2017

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

49.000

0

0

0

0

0

49.000

Leningen aan woningcorporaties

1.864.183

0

-73.830

0

0

0

1.790.353

Overige langlopende leningen

7.093.458

579.284

-885.192

0

-3.776

0

6.783.774

9.006.641

579.284

-959.022

0

-3.776

0

8.623.127

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

37.387 aandelen NV Vitens

6.081

19.305 aandelen NV Bank Nederlandse Gemeenten

42.919

49.000

Leningen aan woningbouwcorporaties

Sinds de oprichting van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) in 1983 verstrekken gemeenten zelf geen leningen meer aan woningcorporaties. In plaats daarvan lenen woningcorporaties bij banken waarbij het WSW garant staat richting de bank. Dit is een langlopende lening aan Woonstichting Gendt die langzaam afloopt.

Overige langlopende leningen

Vermeerdering

Vermindering

Startersleningen: nieuw verstrekt

579.284

0

Startersleningen: ontvangen aflossingen

0

152.966

Hypothecaire leningen medewerkers: ontvangen aflossingen

0

557.732

Vitens: ontvangen aflossing achtergestelde lening

0

167.094

Overige leningen

0

7.400

579.284

885.192

Een uitgebreider overzicht van het verloop is opgenomen in de bijlage 'Overzicht van vaste activa'.