Wat hebben we gedaan?

Prestatie 1.1.2 Stimulering deelname kunst en cultuur

In 2017 hebben we ingezet op het realiseren van stabiliteit in de Lingewaardse ‘culturele infrastructuur’ en in de gemeentelijke ondersteuning van die infrastructuur. Ook op termijn moet dit bijdragen aan een passend aanbod aan culturele voorzieningen, aan deelname aan culturele activiteiten en aan beschermen en benutten van cultureel erfgoed.

We hebben in 2017 de volgende acties uitgevoerd volgens de nieuwe Cultuurnota (2016).

  • Voortzetting en intensivering van de samenwerking op cultureel gebied in de vorm van Cultureel Platform Lingewaard en met ondersteuning van de buurtsportcoach.
  • Continuering en borging van de projecten voor cultuureducatie in het primair onderwijs (het CMK-onderwijs en het onderwijs in het culturele erfgoed). Hiervoor is de subsidie aan de Open Academie verhoogd, waardoor alle leerlingen (zo’n 4.000) in 2017 een cultureel aanbod hebben gekregen op het gebied van zang, toneel en muziek.
  • Facilitaire ondersteuning Stichting Honderdmorgen voor een 3-jaarlijks evenement.
  • Continueren van deelname aan de provinciale stimuleringsregeling Cultuur- & Erfgoedpact en daaraan verbonden samenwerking met de gemeente Overbetuwe.

Bibliotheekvoorzieningen vergroten deelname aan de samenleving en zelfredzaamheid van de inwoners. In 2017 hebben wij ons Bibliotheekbeleid 2017-2020 uitgevoerd overeenkomstig de planning. Bovendien zijn er 3 nieuwe ‘servicepunten’ geopend in Angeren, Doornenburg en Haalderen. Er is hard gewerkt aan samenwerking tussen servicepunten in de kleine kernen en de bibliotheken met een volledige voorziening. De eerste ervaringen hiermee zijn positief.