Het verloop van de voorzieningen wordt in het hierna opgenomen overzicht weergegeven. In de kolom vrijval zijn de bedragen opgenomen die zijn vrijgevallen ten gunste van het saldo van baten en lasten

Stand
31-12-2016

Toe-
voegingen

Ont-
trekkingen

Vrij-
gevallen

Stand
31-12-2017

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

Wethouderspensioenen

5.255.643

448.299

-202.254

0

5.501.688

Voorziening ruilverkaveling

52.046

0

57.583

0

109.629

Verliesvoorziening GR Bergerden

13.076.140

0

0

-13.076.140

0

Bijdrage De Bongerd - Langstraat/Kruisstraat Gendt

363.022

0

0

0

363.022

Voorziening afwikkeling grondexploitaties

120.096

0

-8.535

0

111.561

18.866.947

448.299

-153.206

-13.076.140

6.085.900

Egalisatievoorzieningen

Onderhoud wegverhardingen

812.658

1.360.593

-1.073.015

0

1.100.236

Onderhoud civieltechnische kunstwerken

118.903

48.000

-28.766

0

138.137

Onderhoud buitensport accommodaties

1.019.846

339.100

-715.305

0

643.641

1.951.407

1.747.693

-1.817.086

0

1.882.014

Voorzieningen van derden verkregen middelen met specifieke besteding

Voorziening planschade

278.349

107.941

-52.601

0

333.688

Voorziening riolering

3.635.880

716.996

0

0

4.352.876

Voorziening grafrechten

0

217.689

0

0

217.689

3.914.229

1.042.626

-52.601

0

4.904.253

24.732.583

3.238.618

-2.022.894

-13.076.140

12.872.167

Van de belangrijkste voorzieningen worden de aard en reden kort toegelicht.

Wethouderspensioenen
De voorziening wordt aangehouden om te kunnen voldoen aan toekomstige pensioen- en wachtgeldverplichtingen. In 2017 is ruim € 448.000 toegevoegd t.b.v. toekomstige verplichtingen en daarbij is ruim € 202.000 onttrokken om te voldoen aan bestaande verplichtingen.

Ruilverkaveling
Voorziening is ingesteld ten behoeve van de verplichtingen uit het wettelijk landinrichtingsplan ‘Ruilverkaveling Overbetuwe-Oost’ die hun oorzaak vinden in de periode voor 1-1-2013. De mutatie in 2017 betreft een correctie op een uitname uit 2016.

Verliesvoorziening Gemeenschappelijke regeling (GR) Bergerden.
In 2016 is besloten over te gaan tot liquidatie van de GR Bergerden en is een liquidatieplan vastgesteld, gericht op opheffing van de GR Bergerden per 1-1-2018. Met de opheffing van de GR komt ook de ingestelde verliesvoorziening te vervallen.

Bijdrage De Bongerd-Langstraat/Kruisstraat, Gendt
Ontvangen bijdrage van ontwikkelaar ten behoeve van de realisering van een rotonde (reeds aangelegd). Plan De Bongerd is door de ontwikkelaar “on hold” gezet.

Afwikkeling grondexploitaties
Om grondexploitaties te kunnen afsluiten terwijl nog enkele afwikkelingskosten worden verwacht, wordt hiervoor een reservering gedaan. De daadwerkelijke kosten komen vervolgens ten laste van deze reservering.

Onderhoud wegverhardingen
Voor het groot onderhoud aan wegen is een beleidsplan vastgesteld met daaraan gekoppeld een onderhoudsplan. Dit geeft in individuele jaren een piek of een dal in de onderhoudskosten. Ten behoeve van een gelijkmatige verdeling van de lasten is een voorziening gevormd. Via programma 7 is € 1.360.600 conform beleidsplan toegevoegd voor uitvoering van toekomstig onderhoud en is € 1.073.000 onttrokken ten behoeve van uitgevoerd onderhoud.

Civieltechnische kunstwerken
Voor het groot onderhoud aan civieltechnische kunstwerken (bruggen, duikers, tunnels en dergelijke) is een beleidsplan vastgesteld met daaraan gekoppeld een onderhoudsplan. Dit geeft in individuele jaren een piek of een dal in de onderhoudskosten. Ten behoeve van een gelijkmatige verdeling van de lasten is een voorziening gevormd. De toevoeging voor uitvoering van toekomstig onderhoud en de onttrekking voor uitgevoerd lopen via programma 7.

Onderhoud buitensportaccommodaties
In de Sportnota 2016-2020 is het onderhoudsplan voor buitensportaccommodaties opgenomen op basis waarvan deze voorziening is gevormd. In 2017 is via programma 7 een bedrag van € 339.100 toegevoegd aan de voorziening. Er is ruim € 715.000 onttrokken voor met name het renoveren van hockey- en voetbal(kunstgras)velden.

Planschade
Ingesteld met als doel het dekken van toegekende planschadevergoedingen. Op basis van planschadeverhaalsovereenkomsten worden door initiatiefnemers van bouwprojecten bedragen gestort in deze voorziening. Eventuele planschadevergoedingen worden hieruit betaald. Voor zover de gestorte bedragen niet gebruikt zijn, worden deze 5 jaar na het onherroepelijk worden van  het besluit dat de planschade tot gevolg had, teruggestort. In 2017 is € 107.941 door initiatiefnemers gestort en is € 52.601 teruggestort naar initiatiefnemers.

Riolering
Het doel van deze reserve is het egaliseren van de tarieven van de rioolrechten. Het werkelijke saldo van baten en lasten wordt gemuteerd op deze reserve. Het positieve saldo 2017 van bijna € 717.000 is vanuit programma 7 toegevoegd aan de reserve.

Grafrechten
De ontvangen grafrechten vormen een verplichting aan degene die de afkoopsom heeft betaald en zal door de gemeente aan het onderhoud van de betreffende graven moeten worden besteed. Met ingang van 2017 worden de ontvangen grafrechten toegevoegd aan de voorziening. Het grafrecht dat betrekking heeft op het begrotingsjaar wordt vervolgens jaarlijks onttrokken aan de voorziening en als baat in de exploitatie verantwoord.