31-12-2017

31-12-2016

Vorderingen op openbare lichamen

7.569.718

5.342.547

Specificatie

Belastingdienst (BTW-compensatiefonds

5.615.000

Subsidies diverse projecten

1.264.000

Vergoeding niet gesprongen explosieven

420.000

Uitkering Gemeentefonds

161.000

Overig

109.718

7.569.718

31-12-2017

31-12-2016

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

6.954.617

0

Sinds de invoering van de Wet verplicht schatkistbankieren zijn decentrale overheden verplicht overtollige middelen aan te houden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Dit betekent dat geld en vermogen niet langer bij banken buiten de schatkist mag worden aangehouden. Onderstaand een overzicht van het verloop van de middelen in 2017

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

(1)

Drempelbedrag 2017

774,93

Kwart 1

Kwart 2

Kwart 3

Kwart 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

99

276

148

61

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

676

499

627

714

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

0

0

0

0

(1) Berekening drempelbedrag 2017

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

103.324

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

103.324

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

0

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000

Drempelbedrag

774,93

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwart 1

Kwart 2

Kwart 3

Kwart 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

8.904

25.135

13.634

5.623

(5b)

Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

(2) = (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

99

276

148

61

31-12-2017

31-12-2016

Rekening-courant verhoudingen met niet financiële instellingen

0

29.879.402

Betreft met name de rekening-courant verhouding met de gemeenschappelijke regeling Bergerden. De GR is in 2017 opgeheven en de rekening-courant verhouding is eind 2017 nihil.

Overige vorderingen

31-12-2017

31-12-2016

Debiteuren

4.346.962

1.982.207

Belastingdebiteuren

723.690

965.113

Debiteuren sociale zaken

2.908.325

2.794.568

7.978.977

5.741.888

Af: voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken

-2.276.795

-2.177.449

Af: voorziening dubieuze debiteuren overig

-186.356

-258.000

5.515.826

3.306.439

Het saldo 'Debiteuren' is inclusief een vordering van € 3,4 miljoen die betrekking heeft op de opgelegde precariobelasting 2017.
Van de debiteurenvordering van € 4.346.962 stond op 24 mei 2018 nog een bedrag van € 110.295 open.

De belastingaanslagen 2017 zijn opgelegd op 28 februari 2017.

Het saldo 'voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken is inclusief het saldo van de voorziening Doorbetalingsverplichting debiteurenontvangsten sociale zaken. Deze wordt sinds einde boekjaar 2016 gesaldeerd met de post voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken.