Wat hebben we gedaan?

Prestatie 8.1.3 Beperken overlast

Om de jeugdoverlast beter aan te kunnen pakken, hebben de samenwerkingspartners een overeenkomst afgesloten waardoor het juridisch gezien mogelijk is om gegevens met elkaar uit te wisselen. Ook hebben wij  een nieuwe jeugdgroepenaanpak voor overlast gevende en problematisch groepsgedrag opgesteld. We hebben ergernissen aangepakt met betrekking tot parkeren, afval en hondenoverlast. Dit heeft geleid tot 984 meldingen en controles. Soms is daarbij sprake van een overtreding. In 2017 hebben 796 mensen een bekeuring gekregen.
Binnen de gemeente neemt het aantal meldingen over personen met verward gedrag toe. In samenwerking met de VGGM zijn wij gestart met het opzetten van een sluitende aanpak voor deze personen.

Prestaties

Activiteit

Meetbaar resultaat

Werkelijk
2017

Raming
2017

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Het aantal vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners

3,5

4,0