Wat hebben we gedaan?

Prestatie 9.1.2 Res. en voorz. op een aanvaardbaar peil

Algemene reserve
Als gevolg van een wijziging in de regelgeving hebben we in 2017 geen rente meer toegerekend aan de algemene reserve. De algemene reserve is daardoor volledig vrij besteedbaar geworden. We hebben de algemene reserve echter alleen ingezet voor de dekking van incidentele lasten. Daarbij hebben we steeds de gevolgen voor de weerstandscapaciteit in het oog gehouden.
Bestemmingsreserves
We hebben in 2017 ingezet op het opschonen van kleinere bestemmingsreserves, waardoor het saldo van deze reserves nu op € 0 staat. Bestemmingsreserves worden door de raad ingesteld, maar ook opgeheven. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2017 doen wij hiervoor een voorstel. Meer informatie over de bestemmingsreserves kunt u vinden in de toelichting op de balans.
Voorzieningen
Alle voorzieningen zijn inhoudelijk en financieel goed onderbouwd. In de begroting 2017 gaven wij aan welke bedragen wij aan de verschillende voorzieningen wilden toevoegen of onttrekken. De werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan de voorzieningen kunt u terugvinden in de toelichting op de balans.