Wat hebben we gedaan?

Prestatie 9.3.1 Inventariseren en kwantificeren risico's

We hebben in 2017 de nota "Risicomanagement  & weerstandsvermogen" geactualiseerd. Het beleid is inhoudelijk bijna niet veranderd. Wel besteden we vanaf 2018 niet alleen aandacht aan de negatieve risico's maar ook aan de positieve risico's. De negatieve risico's koppelen we aan het weerstandsvermogen. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing geven we aan dat we over voldoende weerstandsvermogen beschikken. We hebben in 2017 zowel bij de jaarrekening 2016 als de begroting 2018 gerapporteerd over de risico's.