Wat hebben we gedaan?

Prestatie 1.1.1 Stimuleren samen sporten en bewegen

Meedoen is belangrijker dan winnen. Dat is het uitgangspunt van het sportbeleid 2016-2020 in Lingewaard. In 2017 zijn onder andere de volgende resultaten geboekt.

  • De uitwerking van een transparant tariefstelsel voor de gemeentelijke sportaccommodaties (de zogenoemde ‘huurharmonisatie’) is meegenomen in het ‘Project Vastgoed dat Past’.
  • Met de exploitanten/beheerders van sporthal De Brink, Sporthal De Bongerd en Sporthal Walburgen zijn afspraken gemaakt over het vervolg van beheer tot en met 2020. Over uitbesteding van beheer van de gymzalen De Hoenderik in Bemmel en Nijmeegsestraat in Gendt zijn we in de afrondende fase beland.
  • Onderhoud van binnen- en buitensportaccommodaties is volgens planning uitgevoerd.
  • Uitbreiding van velden op Sportpark Ressen is gerealiseerd. De voorbereiding is gestart voor uitbreiding van de kleedaccommodatie daar en evenals bij De Bataven in Gendt.
  • Eind 2017 is besloten de accommodatie van Jonge Kracht te verplaatsen naar de Polseweg in Huissen.
  • In 2017 is gestart met een onderzoek voor een (tijdelijke) oplossing van een turnaccommodatie voor SGS Huissen die eind 2018 de huidige locatie moet verlaten.
  • De relatie met de dorps-ontwikkelplannen is verstevigd. Met name in Doornenburg leidt dit al tot concrete plannen tot ontwikkeling richting “sportdorp”.
  • Uniek Sporten heeft actief bijgedragen aan de sportdeelname van mensen met een beperking en heeft deze sport onder de aandacht gebracht, zoals met het rolstoeltennisevenement in Bemmel.
  • Sport is nauw betrokken bij de projecten binnen het sociale domein. Met name ten aanzien van preventie en de relatie met het gezondheidsbeleid.
  • De Sport en Cultuur Coaches hebben een flinke bijdrage geleverd aan kennisdeling en ondersteuning van verenigingsbesturen. Bijvoorbeeld door kaderontwikkeling, sportpromotie, ontwikkeling van aanbod en richten op verbinding met gezondheid (ook relatie onderwijs), meedoen, armoedebeleid.

Prestaties

Naam verplichte indicator

Meetbaar resultaat

Werkelijk
2017

Raming
2017

Niet sporters

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

*)

45

*) Gegevens over 2017 niet beschikbaar.