Wat hebben we bereikt?

In 2017 hebben we de leefomgeving heel en veilig kunnen houden. De jaarlijkse onderhoudsprogramma’s zijn uitgevoerd. Daarmee zorgen we dat de kwaliteit voor de criteria heel en veilig” weer op peil komt.
De kwaliteit controleren we objectief met een periodieke schouw. Dit geldt voor het onderhoud en de uitvoering van de werkzaamheden.
Het is niet gelukt om aan de kwaliteit voor het criterium ‘schoon’ te voldoen. Zwerfafval, onkruidgroei op verhardingen en vervuilde wegen konden onvoldoende worden aangepakt. De oorzaak hiervoor zijn de te lage budgetten. In tussentijdse rapportages is hiervan melding gemaakt en zijn al enkele budgetten structureel verhoogd.
De inwoners waren niet altijd tevreden over de kwaliteit. Zij konden hun reactie of melding eenvoudig kwijt bij de gemeente. Met alle melders is contact gelegd over de manier van afhandeling.

Beleidsdoelen en prestaties