In onderstaand overzicht wordt de financiële stand van zaken van de lopende investeringsprojecten weergegeven. Het totaal aan verwachte over- en onderschrijdingen op de investeringen komt uit op een voordeel van € 378.000 (afgerond). De opvallendste en belangrijkste over- en onderschrijdingen worden vervolgens kort toegelicht.

310026200 Aanpassing gemeentelijke huisvesting
Hoewel het gebouw is opgeleverd en wordt gebruikt is het totale project nog niet afgesloten en loopt het krediet nog door i.v.m. een uitbreiding van de fietsenstalling. Daarnaast is er nog geen duidelijkheid over het al dan niet realiseren van een vergaderruimte voor de gemeenteraad.
Eind 2017 laat de kredietadministratie een onderschrijding zien van € 770.500. Omdat in 2011 en 2012 kosten ten laste van dit krediet waren geboekt, waarop niet mag worden afgeschreven, zijn eind 2011 en 2012 bedragen van het krediet overgeboekt naar de lopende exploitatie en ten laste gebracht van het gerealiseerd resultaat van dat jaar. In 2011 ging het om een bedrag van € 723.000 voor o.a. de huur van tijdelijke huisvestingsunits en in 2012 om een bedrag van € 47.500.

310033500-400-601-704 Automatiseringsplannen 2015-2017
De onderdelen van de plannen 2015 en 2016 welke nog niet zijn afgerond, worden afgewogen en -indien noodzakelijk- opgenomen in het automatiseringsplan 2018.

321010971 Haltevoorzieningen RijnWaalSprinter
Het project is in januari 2018 afgerond met een eindafrekening overeenkomstig financiële planning.

321010972 Opwaarderen bushalten lijn 33
321011140 Capaciteitsverruiming Ir. Molsweg, Huissen
321011141 Aanleg busbaan langs Ir. Molsweg, Huissen
Deze projecten zijn afgerond.
De werkzaamheden van de busbaan en de capaciteitsverruiming maakten het noodzakelijk om geluid reducerende maatregelen te treffen aan een aantal woningen. Deze kosten zijn in tegenstelling tot de ramingen niet verdeeld over beide projecten, maar volledig ten laste gebracht van "Aanleg busbaan langs Ir. Molsweg, Huissen". Dit verklaart de lagere uitgaven bij de "Capaciteitsverruiming Ir. Molsweg".
De daadwerkelijke financiële afwikkeling van de provinciale subsidies (voorheen Stadsregio) van deze projecten heeft in januari 2018 plaatsgevonden.

321012043 Rijnwaalpad; fietspad
De tunnel onder het Kattenleger is in 2016 opgeleverd. De verlichting in Ressen moet nog worden geplaatst. De subsidievaststelling is in 2017 voorbereid. In het tweede kwartaal 2018 wordt dit project financieel afgerond.

321012044 Rijnwaalpad; tunnel
Het project is afgerond. De financiële afwikkeling van de provinciale subsidie (voorheen Stadsregio) zal plaatsvinden in het tweede kwartaal 2018.

321122002 Vervanging verkeersregelinstallatie Van Elkweg/Papenstraat, Bemmel
321122005 Vervanging verkeersregelinstallatie Ir. Molsweg, Huissen
Beide projecten zijn gerealiseerd en kunnen worden afgesloten.

321011133 Revitalisering Zilverkamp clusters 1, 2, 3 en 5 en duurzaamheid
De revitalisering is op dit moment in de ontwerpfase en neemt vanwege inwonerparticipatie en aanbestedingstraject meer tijd in beslag.
Het project loopt tot eind 2018/begin 2019.

321040154/321040155 Vervanging armaturen en masten 2017
Op de Zilverkamp omgeving Grevenveld zijn de masten vervangen voor nieuwe exemplaren.
De capaciteit van de aannemer is beperkt  om de hele investering uit te voeren in 2017. In 2018 worden de resterende vervangingen uitgevoerd.

I.240 Waterplan 2013-2015

  • Watergang Muijland, Angeren

De voorbereiding is nagenoeg klaar en de uitvoering gaat in 2018 starten. Het project heeft veel vertraging opgelopen om diverse redenen, maar met name door de aankoop van grond. Het project kan in 2018 worden afgerond.

  • Watergang Oostervelden, Bemmel

Dit betreft deel 1 van het project. Het project is uitgevoerd en kan worden afgesloten, maar financieel nog niet. Dit betekent dat er nog enkele facturen moeten worden betaald en/of bijdragen (intern en/of extern zoals waterschap) moeten worden verrekend.

  • Opwaarderen Bemmelse Zeeg

Het project wordt begin 2018 uitgevoerd en kan daarna worden afgerond.

  • Waterberging Doornenburg

Het waterschap is trekker van dit project geweest, de gemeente draagt bij in de kosten. Dit project is afgerond.

  • Waterberging Gendt

Het project kan begin 2018 worden afgerond en heeft iets vertraging opgelopen door hoge waterstanden en slecht weer.

  • Opwaarderen Watergang Langstraat/Vleumingen, Gendt

Het project is afgerond, maar financieel nog niet. Dit betekent dat er nog enkele facturen moeten worden betaald en/of bijdragen (intern en/of extern zoals waterschap) moeten worden verrekend.

342126010 Renovatie scholen Ot en Sienpad, Huissen
Het project wordt medio 2018 opgeleverd. Door meerwerk (voor rekening gebruikers)  loopt de realisatie iets uit op de planning.

342310127 De Boemerang Plaatsing tijdelijke lokalen
De lokalen zijn opgeleverd en inmiddels in gebruik. Ook het buitenterrein is opgeleverd en in gebruik genomen.
Door protesten uit de buurt en een aanvraag voorlopige voorziening en een bezwaarschrift is de plaatsing van deze tijdelijke lokalen vertraagd.
Door de vertraging moest aan de aannemer een vergoeding voor vertragingskosten (o.a. in verband met de langere opslag van dit tijdelijke lesgebouw) worden betaald. Ook hebben er aan het ontwerp en de inrichting van het buitenterrein en de directe omgeving van het schoolgebouw aanpassingen moeten plaatsvinden met de nodige extra kosten tot gevolg. Aanvankelijk werd uitgegaan van de plaatsing van 3 lokalen. Door de sterke stijging van het aantal leerlingen moesten er uiteindelijk 4 lokalen worden geplaatst.
Ook is er sprake geweest van de plaatsing van een 5e lokaal voor de kinderopvang. Hier is in overleg met de omwonenden, i.v.m. mogelijke extra overlast, van afgezien.
Er loopt nog een opleveringstermijn. Dit project kan in 2018 worden afgesloten.

353110011/14/15 Uitbreiding Sportpark Ressen
De uitbreiding van de velden is gerealiseerd maar financieel nog niet afgerond i.v.m. een lopende onderhoudstermijn.
De uitbreiding van de kleedlokalen vindt in 2018 plaats.

355012011 Maatregelen ensemble wiel Sterreschans, Doornenburg
Het project is afgerond en kan worden afgesloten.

355012012 Uitvoeringsprogramma Landschap Lingewaard
Vanuit deze investering worden meerdere projecten bekostigd. Niet alle projecten lopen conform plannen. Dit heeft te maken met het feit dat er met een aantal eigenaren nog geen overeenstemming is bereikt.

363037200 SCC Stadhues
De herbestemming is in 2017 financieel afgerond. Het krediet kan worden afgesloten. In 2019 krijgt het gemeentelijk deel van pand een sociaal-culturele bestemming, de bibliotheek is al sinds januari 2017 gehuisvest in het Stadhues/Convent.

363037300 Renovatie SCC De Kinkel
De renovatie is afgerond en kan worden afgesloten.

372112020 Ondergrondse afvalcontainers (27stuks)
In 2017 is een nieuw project gestart  ‘van bovengronds naar ondergronds’.  In dit project worden opnieuw de mogelijkheden om meer ondergrondse containers te plaatsen bekeken.

372112024 Ondergrondse afvalcontainers 2017
Het project van  ‘bovengronds naar ondergronds’ is gestart in 2017.  Het onderzoek naar plaatsen van meer ondergrondse afvalcontainers in het centrum van Huissen is in volle gang en verloopt volgens planning.

GRP 2013-2015 / Vrijverval riolering

  • Basisinspanning Gendt-afkoppelen

Bij dit afgeronde project zijn forse tegenvallers. Door de verzakking van een rioolput  is de uitvoering van de werkzaamheden uitgelopen. Dit heeft ook geleid tot aanzienlijke meerkosten. Dit is deels vergoed door de verzekeringsmaatschappij.
Daarnaast zijn er veel extra kosten gemaakt voor OCE werkzaamheden. Deze worden voor 70% vergoed, maar resulteert uiteindelijk in meerkosten.

  • Industrieterrein Gendt-Bemmel

Het project wordt met een financieel voordeel van ca. € 314.000 afgesloten. Het overschot is voortgekomen uit een groot aanbestedingsvoordeel. Daarnaast zijn de werkzaamheden tijdens gunstige (weers)omstandigheden uitgevoerd. Er is nauwelijks grondwater opgepompt en de OCE onderzoeken zijn goedkoper uitgevallen.

  • Bosweistraat, Bemmel / Riolering buitengebied Gendt / Raalt, Gendt

Deze projecten zijn in uitvoering en kunnen in 2018 worden afgerond.

  • Rioleringswerkzaamheden Loostraat Bemmel

Het project is afgerond, maar financieel nog niet. Hier gaat het om een bijdrage vanuit het GRP voor het project Loostraat. Eerst dient de subsidie met de provincie te worden afgehandeld , daarna kan de financiële afronding aangaande de in het GRP gereserveerde budget plaatsvinden.

GRP2013-2015 / Rioolgemalen en persleiding
De vervanging van de gemalen is afgerond.
De persleiding drukriolering is afgerond.
De uitvoering van het project drukriolering Gendtsche Polder is nagenoeg afgerond. Onderdeel hiervan is de aanleg van drukriolering ter vervanging van de IBA’s.

372220110 Renovatie/vervanging pompen en gemalen 2017
Dit project is in op dit moment in uitvoering. Diverse pompen en gemalen worden vervangen en gerenoveerd.

Waterbergingsbanken
Dit betreft een voorbereidings- en uitvoeringskrediet. De ‘Begrote ontvangsten’ zijn de bijdragen van de participanten. Na 8 jaar zullen deze projecten financieel worden afgesloten. Dan ook zal blijken of er genoeg  participanten zijn geweest, en of sprake is van een positief of negatief saldo.

372404002 Urnenmuur Gendt
Door het maken van 32 nieuwe urnennissen is voldaan aan de doelstelling. Dat was: ruimte maken voor nieuwe aanvragen. Ook is, zoals de gemeenteraad wilde, het gelukt om het werk goedkoper uit te voeren. Deze investering kan worden afgesloten.

372410083 Begraafplaats Huissen - Inrichting Veld 1 De Hoeve
In 2016 is besloten dit krediet voor (her)inrichting als volgt te herverdelen:
- € 30.000 begraafplaats Gendt,
- € 15.000 begraafplaats Teselaar Bemmel,
- € 45.000 begraafplaats de Hoeve Huissen.
De werkzaamheden in Gendt zijn afgerond. De begraafplaats is heringericht, de looppaden zijn verbeterd en de beplanting is aangevuld en op een aantal plaatsen vervangen. De ontwerpen voor Bemmel en Huissen zijn gereed. Daar vinden dezelfde werkzaamheden als in Gendt plaats. In Huissen wordt ook de uitbreiding van 2004 (veld 1) ingericht en aangeplant. Ook aanleg van de strooivelden hoort bij de herinrichting.
De strooivelden zijn fors vertraagd omdat er al vanaf oktober 2017 wordt gewacht op een advies van de ODRA. De uitvoering in Huissen en Bemmel is vertraagd omdat personele capaciteit in de voorbereiding ontbreekt. Dit wordt veroorzaakt door de grote inzet die gevraagd wordt voor de inwonersparticipatie bij de revitalisering Zilverkamp. Geplande oplevering: eind 2018