Wat hebben we gedaan?

Prestatie 9.2.1 Kostendekk. heffingen, rechten en leges

We hebben de heffingen, rechten en leges in 2017 berekend op basis van maximaal 100% kostendekkendheid. Dat wil niet zeggen dat alle tarieven kostendekkend zijn. In de paragraaf Lokale Heffingen is de onderbouwing opgenomen.

In de Begroting 2017 meldden wij dat de Minister van Binnenlandse Zaken had besloten de precariobelasting voor nutsnetwerken af te schaffen. Gemeente kregen in eerste instantie tien jaar de tijd om de effecten van inkomstenderving op te vangen. De overgangstermijn is door de Tweede Kamer beperkt tot vijf jaar. Voor de periode 2017-2021 kan nog precariobelasting worden geheven.

Tegen de door ons over 2016 en 2017 opgelegde aanslagen precariobelasting is bezwaar gemaakt. Landelijk loopt een aantal rechtszaken over vergelijkbare bezwaren. In een groot aantal procedures zijn gemeenten in het gelijk gesteld. In een enkel geval zijn nutsbedrijven in het gelijk gesteld. In die gevallen is beroep in cassatie bij de Hoge Raad ingesteld. Zolang de Hoge Raad geen uitspraak heeft gedaan, kunnen wij niet aangeven wat de eventuele gevolgen zijn.

Eind 2017 stuurde Vitens onze inwoners een brief over het doorberekenen van de precariobelasting over 2016 en 2017 op de factuur van het waterverbruik 2018. Tegelijk met het opleggen van de precariobelasting   op waterleidingen (vanaf 2016) besloot de raad de inwoners hiervoor te compenseren. Met Vitens is begin 2018 afgesproken dat deze compensatie door hen wordt verrekend op de factuur van het waterverbruik. Per saldo betekent dit dat onze inwoners niets extra's betalen aan Vitens.