Boek-

Ver-

Vermin-

Bij-

Af-

Af-

Boek-

waarde

meer-

dering

dragen

schrij-

waar-

waarde

31-12-2016

dering

derden

ving

dering

31-12-2017

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

1.300

0

0

0

-1.300

0

0

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

443.873

0

0

0

-68.677

0

375.196

445.173

0

0

0

-69.977

0

375.196