Wat hebben we gedaan?

Prestatie 9.2.2 Acceptabele woonlasten

We vergelijken de gemeentelijke woonlasten (OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht) met de gemiddelde gemeentelijke woonlasten in Nederland. De Atlas van de lokale lasten van Coelo (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) is daarvoor de basis. De cijfers worden door Coelo steeds geactualiseerd. Daardoor wijken de cijfers van de voorgaande jaren af van de cijfers zoals die in de begroting zijn opgenomen.

2014

2015

2016

2017

Geraamde woonlasten Lingewaard t.o.v. gemiddelde gemeentelijke woonlasten in Nederland (begroot)

110,6

108,8

111,9

nnb*

Geraamde woonlasten Lingewaard t.o.v. gemiddelde gemeentelijke woonlasten in Nederland (werkelijk)

110,8

107,0

112,7

111,5

* Ten tijde van begroting 2017 nog niet bekend

Prestaties

Activiteit

Meetbaar resultaat

Werkelijk
2017

Raming
2017

Gemiddelde WOZ-waarde

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen uitgedrukt in euro's.

€ 229.000

€ 227.000

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens *

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoons-huishouden betaalt aan woonlasten.

€ 834

€ 850

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens *

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoons-huishouden betaalt aan woonlasten.

€ 834

€ 850

* Eigenaren