De opbrengst van de rioolheffing is met een kleine minderopbrengst (2,5%) in lijn met de raming.

Overzicht kostendekking riolering

Taakveld

Programma-begroting 2017

Begroting 2017 na wijziging

Rekening 2017

LASTEN

Vrijverval rioleringen

7.2 Riolering

855.000

870.000

547.000

Rioolgemalen

7.2 Riolering

594.000

577.000

588.000

Algemeen rioolbeheer

7.2 Riolering

2.210.000

1.886.000

1.538.000

Straatreiniging

2.1 Verkeer en vervoer

152.000

101.000

130.000

Perceptiekosten rioolheffing

0.64 Belastingen overig

167.000

202.000

189.700

Overhead

0.4 Overhead

392.000

392.000

424.000

Compensabele BTW

n.v.t.

460.000

460.000

430.000

Kwijtschelding rioolheffing

6.3 Inkomens-regelingen

100.000

135.000

165.000

Stelpost GRP 2017-2021

-371.000

0

0

Subtotaal Lasten

4.559.000

4.168.000

4.012.000

BATEN

Baten rioolheffing

7.2 Riolering

-4.559.000

-4.854.000

-4.729.000

Subtotaal Baten

-4.559.000

-4.854.000

-4.729.000

Saldo
(- is voordelig, + is nadelig)

7.2 Riolering

0

-686.000

-717.000

Dekkingspercentage

100,0%

116,4%

117,9%

Het saldo ad. € 717.000,- is toegevoegd aan de voorziening “Riolering en waterzuivering”. Hierdoor wordt het dekkingspercentage 100%.
Zoals in het GRP 2017-2021 al werd voorzien zijn in 2017 de baten groter dan de lasten. De voorziening zal daardoor oplopen. Vanaf 2019 zijn de inkomsten lager dan de lasten. Vanaf dat jaar wordt de voorziening aangewend om tekorten op te vangen.