Wanneer burgers onoverkomelijke problemen hebben met het voldoen van gemeentelijke belastingen bestaat de mogelijkheid tot kwijtschelding hiervan. Kwijtschelding is mogelijk voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing en voor de eerste hond bij de hondenbelasting. Zelfstandig ondernemers kunnen voor het privé-gedeelte van de gemeentelijke belastingaanslag kwijtschelding vragen. Verenigingen en stichtingen kunnen per definitie geen kwijtschelding aanvragen.
Bij de behandeling van kwijtscheldingsaanvragen wordt als kosten van bestaan 100% van de bijstand als norm gehanteerd. Voor personen ouder dan 65 jaar geldt de norm van 100% van de toepasselijke netto AOW-bedragen inclusief een deel van de tegemoetkoming koopkracht oudere belastingplichtigen (KOB) voor de berekening van de kwijtschelding. De normbedragen die door de gemeente worden gehanteerd worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli opnieuw vastgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Kwijtscheldingen

Werkelijk 2015

Werkelijk 2016

Begroot 2017

Werkelijk 2017

Afvalstoffenheffing

91.000

93.400

90.000

124.400

Rioolheffing

137.000

135.100

135.000

165.000

Hondenbelasting

6.300

4.700

5.500

6.300

Totaal

234.300

233.200

230.500

295.700

De aanspraak op de kwijtschelding is het afgelopen jaar (985 in 2017 t.o.v. 885 in 2016) fors toegenomen. De drempel om een verzoek tot kwijtschelding in te dienen lijkt lager te zijn dan in het verleden.
De toekenningen zijn dus ook toegenomen, wat zich vertaald in hogere bedragen.