Het uitgangspunt voor de tariefstelling van de afvalstoffenheffing is een 100% kostendekking.
De oorspronkelijke geraamde opbrengst bedroeg € 3.262.500 na vaststelling van de tarieven in december 2016. De werkelijke opbrengst (€ 3.356.000 afgerond) wijkt 2,8% af ten opzichte van de raming.
De verwachting was dat er gemiddeld 11 ledigingen per huishouden zouden zijn. Nu blijkt dat het gemiddelde aantal aanbiedingen van restafvalcontainers 11,6 is (44,8%). Ook de ondergrondse restafvalcontainers zijn vaker geopend dan geraamd.

Overzicht kostendekking afvalinzameling

Taakveld

Programma-begroting 2017

Begroting 2017 ná wijziging

Rekening 2017

LASTEN

Afvalstoffen algemeen

7.3 Afval

59.000

284.000

313.000

Huishoudafval

7.3 Afval

1.288.000

1.583.000

1.471.000

Overige afvalstoffen

7.3 Afval

430.000

136.000

44.000

Inzameling chemisch afval

7.3 Afval

3.000

-

-

Straatreiniging

2.1 Verkeer en vervoer

50.000

50.000

57.000

Perceptiekosten afvalstoffenheffing

0.64 Belastingen overig

202.000

202.000

190.000

Overhead

0.4 Overhead

202.000

220.000

228.000

Compensabele BTW

n.v.t.

589.000

589.000

598.000

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

6.3 Inkomens-regelingen

80.000

90.000

124.000

Subtotaal Lasten

2.921.000

3.154.000

3.025.000

BATEN

Baten afvalstoffenheffing en grof afval

7.3 Afval

-2.844.000

-3.270.000

-3.359.000

Subtotaal Baten

-2.844.000

-3.270.000

-3.359.000

Saldo
(- is voordelig, + is nadelig)

0.10 Mutatie reserves

77.000

-116.000

-334.000

Dekkingspercentage

97,4%

103,7%

111,0%

Het saldo wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve “Afvalstoffenheffing”.