In 2017 is wederom in een deel van de gemeente een huis-aan-huiscontrole uitgevoerd. Dat heeft een klein aantal nieuwe honden opgeleverd. Het voordeel ten opzichte van de geraamde opbrengst (€ 222.000) is 1,3%.

Bij de invoering van de Hondenbelasting heeft de raad bepaald dat de opbrengst wordt aangewend voor de bekostiging van het hondenbeleid.  In onderstaand overzicht staat de mate van kostendekkendheid weergegeven.

Overzicht kostendekking hondenbeleid

Taakveld

Programma-begroting 2017

Begroting 2017 ná wijziging

Rekening 2017

LASTEN

Aanleg, beheer en reinigen hondentoiletten

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

113.000

113.000

83.300

Gemeentelijke uren

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.450

2.450

2.500

Bijzondere opsporingsambtenaar

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

15.000

15.000

15.000

Perceptiekosten

0.64 Belastingen overig

45.000

45.000

42.300

Controle hondenbelasting

0.64 Belastingen overig

10.000

10.000

5.200

Overhead

0.4 Overhead

13.300

13.300

13.300

Kwijtschelding hondenbelasting

6.3 Inkomens-regelingen

5.500

5.500

6.300

Subtotaal Lasten

204.250

204.250

167.900

BATEN

Opbrengst hondenbelasting

0.64 Belastingen overig

-222.000

-222.000

-225.500

Subtotaal Baten

-222.000

-222.000

-225.500

Saldo
(- is voordelig, + is nadelig)

-17.750

-17.750

-57.600

Dekkingspercentage

108,7%

108,7%

134,3%

In 2017 hebben we een maaimachine voor de hondenuitlaatstroken aangeschaft. De uitvoerende werkzaamheden zijn in handen gegeven van Scalabor. Hierdoor hebben we een voordelig resultaat ten opzichte van de begroting gerealiseerd. De kapitaallasten van de maaimachine komen met ingang van 2018 ten laste van de hondenbelasting.