Met de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten moet ook de mate van kostendekkendheid van de verschillende leges inzichtelijk worden gemaakt.
Voor de belangrijkste heffingen werd dit al gedaan maar aanvullend moet nu ook de burgerzaken- en APV-leges apart worden weergegeven. De tarieven van deze heffingen zijn middels de Legesverordening  en Verordening Marktgelden verhoogd met het percentage van de kostenstijging, 0,8%.
De tarieven van de Lijkbezorgingsrechten zijn in 2017 gelijk gebleven. Vergeleken met omliggende gemeenten hanteert Lingewaard nu al redelijk hoge tarieven. Dit komt met name door de bodemgesteldheid en de daardoor hogere beheerskosten.  Verdere stijging van tarieven is niet wenselijk daar dit ook een drempel zou opwerpen om in onze gemeente te begraven.

Vanwege de vernieuwde voorschriften van het BBV moeten de directe en indirecte(overhead) kosten apart worden weergegeven in de overzichten van baten en lasten van de kostendekkende heffingen. Bij activiteiten waarbij sprake is van veel inzet van eigen personeel, is vaak de vuistregel dat de overhead een derde bedraagt van de directe personeelskosten. Dat hoeft echter niet altijd het geval te zijn. Dit komt doordat de personeelslasten per afdeling kunnen verschillen vanwege inschalingsverschillen terwijl er het overheadtarief van € 38,00 per uur voor ieder productief uur geldt binnen de organisatie.

In dit kostendekkingsoverzicht zijn alleen de leges opgenomen waarvan de geraamde inkomsten hoger dan € 20.000 zijn.

Overzicht kostendekking Bouwleges

Taakveld

Programma-begroting 2017

Begroting 2017 na wijziging

Rekening 2017

LASTEN

ODRA / Bouwen (incl. welstand)

8.3 Wonen en bouwen

887.000

837.800

806.600

Perceptiekosten heffen en innen

8.3 Wonen en bouwen

8.700

8.700

8.700

Subtotaal Lasten

895.700

846.500

815.300

BATEN

Leges Welstand

8.3 Wonen en bouwen

-35.900

-35.900

-43.000

Leges Bouwen

8.3 Wonen en bouwen

-750.000

-750.000

-833.700

Subtotaal Baten

-785.900

-785.900

-876.700

Saldo
(- is voordelig, + is nadelig)

109.800

60.600

-61.400

Dekkingspercentage

87,7%

92,8%

107,5%

Overzicht kostendekking Lijkbezorging

Taakveld

Programma-begroting 2017

Begroting 2017 na wijziging

Rekening 2017

LASTEN

Lijkbezorging

7.5 Begraaf-plaatsen en crematoria

251.000

251.000

232.800

Overhead

0.4 Overhead

123.000

123.000

119.200

Perceptiekosten heffen en innen

0.64 Belastingen overig

2.000

2.000

2.000

Subtotaal Lasten

376.000

376.000

354.000

BATEN

Opbrengst leges

7.5 Begraaf-plaatsen en crematoria

-200.000

-200.000

-281.600

Subtotaal Baten

-200.000

-200.000

-281.600

Saldo
(- is voordelig, + is nadelig)

176.000

176.000

+72.400

Dekkingspercentage

53,2%

53,2%

79,5%

Voorziening Grafrechten
(# 96.724.100000)

7.5 Begraaf-plaatsen en crematoria

-

-

217.700

Saldo
(- is voordelig, + is nadelig)

176.000

176.000

+137.500

Dekkingspercentage

53,2%

53,2%

18,1%

De ontvangen grafrechten hebben het karakter van vooruitontvangen afkoopsommen. Deze ontvangsten zijn dus een verplichting aan degene die de afkoopsom heeft betaald. De afkoopsommen zal door de gemeente aan het onderhoud van de betreffende graven moeten worden besteed. Derhalve is het vormen van een voorziening ex BBV art. 44 lid 2 verplicht.

Overzicht kostendekking
Straatmarkten

Taakveld

Programma-begroting 2017

Begroting 2017 na wijziging

Rekening 2017

LASTEN

Kosten markt

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfs-regelingen

49.000

44.100

39.900

Overhead

0.4 Overhead

13.000

13.000

13.300

Subtotaal Lasten

62.000

57.100

53.200

BATEN

Marktgelden

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfs-regelingen

-20.000

-20.000

-23.000

Subtotaal Baten

-20.000

-20.000

-23.000

Saldo
(- is voordelig, + is nadelig)

42.000

37.100

+30.200

Dekkingspercentage

32,3%

35,0%

43,2%

Overzicht kostendekking Staangelden

Taakveld

Programma-begroting 2017

Begroting 2017 na wijziging

Rekening 2017

LASTEN

Kosten kermis/standplaatsen

3.4 Economische promotie

136.000

148.100

163.600

Veegkosten

3.4 Economische promotie

11.000

11.000

9.100

Overhead

0.4 Overhead

44.000

44.000

44.000

Subtotaal Lasten

191.000

203.100

216.700

BATEN

Opbrengst staangelden en kermis

3.4 Economische promotie

-190.000

-120.000

-110.300

Subtotaal Baten

-190.000

-120.000

-110.300

Saldo
(- is voordelig, + is nadelig)

1.000

83.100

+106.400

Dekkingspercentage

99,5%

59,1%

50,9%

Overzicht kostendekking Reisdocumenten

Taakveld

Programma-begroting 2017

Begroting 2017 na wijziging

Rekening 2017

LASTEN

Kosten reisdocumenten

0.2 Burgerzaken

162.000

2.000

4.100

Afdracht rijksleges

0.2 Burgerzaken

-

160.000

264.200

Personeelskosten

0.2 Burgerzaken

113.000

113.000

172.000

Perceptiekosten heffen en innen

0.64 Belastingen overig

2.000

2.000

2.000

Overhead

0.4 Overhead

108.000

108.000

107.700

Subtotaal Lasten

385.000

385.000

550.000

BATEN

Opbrengst Rijksleges

0.2 Burgerzaken

-160.000

-160.000

-264.200

Opbrengst Gemeentelijke leges

0.2 Burgerzaken

-225.000

-225.000

-284.000

Subtotaal Baten

-385.000

-385.000

-548.200

Saldo
(- is voordelig, + is nadelig)

0

0

+1.800

Dekkingspercentage

100,0%

100,0%

99,7%

In 2017 zijn meer reisdocumenten verstrekt. Dit leidt enerzijds tot een meeropbrengst aan leges en anderzijds tot een verhoging van de afdracht rijksleges.

Overzicht kostendekking Rijbewijzen

Taakveld

Programma-begroting 2017

Begroting 2017 na wijziging

Rekening 2017

LASTEN

Kosten rijbewijzen

0.2 Burgerzaken

66.000

1.000

4.100

Afdracht rijksleges

0.2 Burgerzaken

-

65.000

55.500

Personeelskosten

0.2 Burgerzaken

81.000

81.000

81.900

Perceptiekosten heffen en innen

0.64 Belastingen overig

2.000

2.000

2.000

Overhead

0.4 Overhead

79.000

79.000

79.100

Subtotaal Lasten

228.000

228.000

222.600

BATEN

Opbrengst leges

0.2 Burgerzaken

-228.000

-228.000

-218.000

Subtotaal Baten

-228.000

-228.000

-218.000

Saldo
(- is voordelig, + is nadelig)

0

0

+4.600

Dekkingspercentage

100,0%

100,0%

97,9%

Overzicht kostendekking Verklaring Omtrent Gedrag

Taakveld

Programma-begroting 2017

Begroting 2017 na wijziging

Rekening 2017

LASTEN

Kosten aanvragen VOG

0.2 Burgerzaken

24.500

24.500

27.600

Personeelskosten

0.2 Burgerzaken

1.800

1.800

1.800

Perceptiekosten heffen en innen

0.64 Belastingen overig

2.000

2.000

2.000

Overhead

0.4 Overhead

1.700

1.700

1.700

Subtotaal Lasten

30.000

30.000

33.100

BATEN

Opbrengst Rijksleges

0.2 Burgerzaken

-30.000

-30.000

-30.100

Subtotaal Baten

-30.000

-30.000

-30.100

Saldo
(- is voordelig, + is nadelig)

0

0

+3.100

Dekkingspercentage

100,0%

100,0%

90,9%

Overzicht kostendekking Burgerlijke stand

Taakveld

Programma-begroting 2017

Begroting 2017 na wijziging

Rekening 2017

LASTEN

Kosten Burgerlijke stand

0.2 Burgerzaken

140.000

50.000

44.800

Personeelskosten

0.2 Burgerzaken

80,000

80.000

Perceptiekosten heffen en innen

0.64 Belastingen overig

2.000

2.000

2.000

Overhead

0.4 Overhead

76.000

76.000

76.000

Subtotaal Lasten

218.000

208.000

202.800

BATEN

Opbrengst leges

0.2 Burgerzaken

-75.000

-75.000

-69.700

Subtotaal Baten

-75.000

-75.000

-69.700

Saldo
(- is voordelig, + is nadelig)

143.000

133.000

+133.100

Dekkingspercentage

34,4%

36,1%

34,4%

Overzicht kostendekking APV

Taakveld

Programma-begroting 2017

Begroting 2017 na wijziging

Rekening 2017

LASTEN

Kosten aanvragen APV

1.2 Openbare orde en veiligheid

38.000

38.000

38.000

Perceptiekosten

0.64 Belastingen overig

2.000

2.000

2.000

Overhead

0.4 Overhead

35.300

35.300

35.300

Subtotaal Lasten

75.300

75.300

75.300

BATEN

Opbrengst leges

1.2 Openbare orde en veiligheid

-23.500

-23.500

-24.900

Subtotaal Baten

-23.500

-23.500

-24.900

Saldo
(- is voordelig, + is nadelig)

51.800

51.800

+50.400

Dekkingspercentage

31,2%

31,2%

33,0%