Inleiding
Met ingang van 1 januari 2016 is gemeente Lingewaard belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting indien en voor zover zij een fiscale onderneming drijft. In dit kader hebben wij een inventarisatie verricht of de gemeente belaste activiteiten heeft.

Voorwaarden ondernemersactiviteiten (Vpb-plicht)
Activiteiten (of clusters van activiteiten) kwalificeren als ondernemersactiviteit als sprake is van:

  • een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid;
  • en deelname aan het economisch verkeer;
  • en een winstoogmerk/structurele overschotten.

Inventarisatie algemene activiteiten
Binnen deze activiteiten zijn een aantal baten onderwerp van landelijke discussie. Dit betreft met name baten gerelateerd aan normaal vermogensbeheer en baten uit afvalstromen. Wij hebben in overeenstemming met de landelijke lijn bij gemeenten het standpunt ingenomen dat geen belastingplicht ontstaat voor onder meer reclame en de ontvangen baten uit afvalstromen.

Inventarisatie grondexploitatie activiteiten
Bij invoering van de Vpb-plicht voor overheidsondernemingen was de verwachting dat activiteiten op het gebied van grondexploitaties altijd Vpb-plichtig zouden zijn. Dit omdat deze activiteiten zouden voldoen aan de drie gestelde voorwaarden.

Wij nemen gedurende de afstemming met de belastingdienst het standpunt in dat bij de QuickScan rekening moet worden gehouden met de voorzieningen binnen de gemeentelijke grondexploitatie en de geliquideerde gemeenschappelijke regeling Bergerden, zodat geen sprake is van structurele vermogensoverschotten. Er ontstaat dan geen vennootschapsbelastingplicht gelet op het grote nadelige saldo van de Quick Scan.
Dit standpunt is als zodanig neergelegd bij de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft nog geen standpunt ingenomen over de voorgelegde casus.

Conclusie
Voor 2017 wordt een Vpb-last geschat van ca. € 20.000 op de algemene activiteiten. In combinatie met het verlies op de grondexploitatie is de verwachting dat de gemeente niet belastingplichtig is.
De conclusie wacht nog op het definitieve standpunt van de Belastingdienst en moet uiteindelijk leiden tot een vaststellingsovereenkomst. Zekerheidshalve wordt in het weerstandsvermogen rekening gehouden met de genoemde Vpb-last voor 2017.