Bij de vaststelling van de tarieven 2017 is rekening gehouden met een waardestijging van de woningen van 3,76%. De werkelijke stijging is 3,56%.
De gerealiseerde opbrengst van de OZB ligt 3,3% onder de raming. Dit wordt deels veroorzaakt door de lagere waardestijging, deels door een lagere areaaluitbreiding dan vooraf was ingeschat.