De heffing van de precariobelasting is ingevoerd per 1 juli 2014. De opbrengst van deze belasting wordt ingezet als algemeen dekkingsmiddel. Deze belasting wordt in Lingewaard alleen geheven voor het hebben van kabels en leidingen in, op of boven openbare gemeentegrond. Voor 2017 werd een opbrengst geraamd van ruim € 4 miljoen.
Door lopende  bezwaarprocedures is voor een bedrag van € 2,973 miljoen onzeker of deze opbrengst daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Deze opbrengsten (elektriciteits- en waterleidingnetwerk) worden daarom ook apart gezet middels een storting in een bestemmingsreserve (via resultaatbestemming) en dus niet gebruikt in de lopende exploitatie.
Op 10 januari 2018 – hebben alle partijen uit de gemeenteraad van Lingewaard zich nogmaals
achter de besluiten uit het verleden geschaard (2013, 2014 en 2015) om precariobelasting te blijven heffen. De doorberekende kosten van Vitens (door de aanslagen 2016 en 2017) aan onze inwoners wordt in 2018 door de gemeente Lingewaard gecompenseerd.
Per 2022 wordt de precariobelasting in heel Nederland afgeschaft.

We hebben in 2018 een hoger bedrag ontvangen (€ 298.700) aan precariobelasting. Dit wordt veroorzaakt door actualisatie van het aantal strekkende meters kabels en leidingen.