De algemene uitkering uit het gemeentefonds 2015 is definitief vastgesteld. Dit heeft geleidt tot een terugbetaling.
Door actualisatie van de aantallen over 2016, is deze uitkering bijgesteld. Omdat er over 2016 nog geen definitieve vaststelling is, zullen in 2018 ook nog mutaties volgen. De nabetalingen en terugbetalingen worden veroorzaakt door actualisatie van de hoeveelheden (o.a. leerlingenaantallen, Wmo, uitkeringsontvangers) waarmee het Rijk de algemene uitkering berekent.
Specificatie verschil:

Over 2015 een terugbetaling van

-59.700

Over 2016 een ontvangst van

300.500

Over 2017 de verwerking van de decembercirculaire 2016 + declaratie niet-gesprongen explosieven + actualisatie van de hoeveelheden

130.300

371.100

Integratie-uitkering Sociaal domein
Vanaf 2015 is een apart deelfonds voor de decentralisaties.
De integratie-uitkering maakt onderdeel uit van de algemene uitkering en dient daarom conform BBV art.8.5 in dit overzicht te worden begroot en verantwoord.