Bij de wijzigingen van het BBV en de invoering van de Vennootschapsbelasting voor de lagere overheden is de toerekening van rente met ingang van 2017 een belangrijk aandachtspunt. Hoe met de rente moet worden omgegaan staat in de notitie grondexploitatie en de notitie rente. Beide notities hebben tot doel de transparantie en daarmee de onderlinge vergelijkbaarheid van gemeenten te vergroten. Doel van de notitie rente is het bevorderen van een eenduidige handelwijze met betrekking tot rente en stimuleren dat de (verwachte) werkelijke rentelasten worden opgenomen in begroting en jaarstukken. De commissie BBV adviseert vanwege het verlangde inzicht, de eenvoud en transparantie geen rentevergoeding meer over het eigen vermogen en de voorzieningen te berekenen en niet meer door te belasten aan de taakvelden. Alleen de werkelijke rentelasten worden in de begroting verantwoord. Daarmee wordt de onderlinge vergelijkbaarheid van gemeenten vergroot en is ook geen sprake meer van een beklemde algemene reserve.  Immers, die beklemming was nodig omdat een deel van de rente ten gunste van de exploitatie kwam.
De jaarlijkse toevoeging van de bespaarde rente aan de algemene reserve is met ingang van 2017 vervallen.