Volgens de BBV is het verplicht om een overzicht te presenteren van de incidentele baten en lasten. Op die manier kan beoordeeld worden of en in hoeverre er sprake is van een sluitende begroting.
Bij het opmaken van de jaarrekening zullen altijd verschillen tussen werkelijkheid en begroting blijken. Indien deze verschillen voortkomen uit activiteiten inzake structureel beleid zijn deze verschillen in principe ‘structureel’ van aard. Onderstaande opsomming bevat dus niet alle eenmalige over- en onderschrijdingen die bij het opmaken van de jaarrekening zijn gebleken. De kolommen bij "Begroot 2017" betreft de begroting ná wijzigingen.
Voor de opzet van dit overzicht is gebruik gemaakt van de gemelde incidentele na- en voordelen bij de negen programma's in de "Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2017".

In onderstaande overzichten zijn de lasten (+) en de baten (-) opgenomen.

Structurele mutaties op reserves

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2017 na

2017

Prog.

Naam reserve

Toevoeging

wijziging

primitief

Toevoegingen

1

Kunst

8.078

8.078

8.078

7

Onderhoud Gebouwen

524.905

524.905

524.905

7

Vervanging CT-kunstwerken

27.500

27.500

27.500

7

Vervanging straatmeubilair

20.000

20.000

0

9

Onderhoud Gebouwen

617.100

617.100

617.100

9

10% precariobelasting

139.600

139.600

139.600

1.337.183

1.337.183

1.317.183

Onttrekkingen

1

Tekort Presikhaaf (structureel)

-135.200

-135.200

-513.200

1

Tekort Presikhaaf (fluctuerend)

-723.000

-723.000

0

1

Kapitaallasten De Kinkel

-42.850

-72.923

-72.923

8

Opsporen en ruimen NGE

-15.000

-15.000

-25.000

9

Dekking exploitatie i.v.m. Vitens

-100.000

-100.000

-100.000

-1.016.050

-1.046.123

-711.123

321.133

291.060

606.060