( V = voordeel / N = nadeel ) en ( - = afname / + = toename )

Glastuinbouw
(actief grondbeleid)

Eindwaarde
1-1-2017

Eindwaarde
1-1-2018

Bijstelling
verlies-
voorziening

Algemene
Reserve
Grondexploitatie

Complexen in exploitatie

G.110 Bergerden

0

3.371.561 N *

3.371.600

0

Totaal

0

0

3.371.600

0

* Van de verliesvoorziening GR Bergerden blijft na liquidatie € 4.828.685 over ter dekking van de gemeentelijke grondexploitatie Bergerden. Het restant € 1.457.085 vloeit via het resultaat jaarrekening 2017 naar de Algemene Reserve.