G.040  Agropark, Huissen

Projectbeschrijving
Het plan omvat de realisatie in twee fasen van een bedrijventerrein voor agrobusiness met een bruto oppervlakte van circa 22 hectare en de omzetting (op termijn) van een strook (glastuinbouw)grond, gelegen in het plan Bergerden ten behoeve van het bedrijventerrein voor agrobusiness met een bruto oppervlakte van circa 1,5 hectare.

Fase 1
Fase 1 (bruto oppervlakte circa 9,5 hectare, waarvan circa 7,7 hectare uitgeefbaar) is geheel uitgegeven en bedrijfsrijp gemaakt.

Fase 2
Fase 2 (bruto oppervlakte circa 14 hectare, waarvan circa 12,5 hectare uitgeefbaar) is vanaf 2008
in ontwikkeling, de uitgeefbare percelen zijn in de verkoop. De gemeente heeft hier 8,2 ha uitgeefbaar
gebied en Zaat 4,3 ha. De gemeente heeft het gehele terrein bouw- en bedrijfsrijp gemaakt.
Zaat heeft hiervoor een exploitatiebijdrage betaalt en draagt het verkooprisico van zijn eigen gronden.

Wat hebben we gedaan in 2017
De ingezette koers om meer inzet te plegen op marketing en acquisitie is ook in 2017 doorgezet.
Dit heeft weliswaar geleid tot meer naamsbekendheid van Lingewaard als vestigingslocatie en tot gesprekken met een paar potentiële gegadigden, maar helaas niet tot grondverkopen in fase 2. Er is wel een perceel openbaar gebied ter grootte van ca. 1.137 m² verkocht ten behoeve van de uitbreiding van een bedrijfskavel.

Afwijking van programmabegroting 2017: Ja, zie hierboven

Boekwaarde per 31-12-2017

€  4.293.182 N

Looptijd t/m

31-12-2027

Grondbeleid

Actief

Totaal uitgegeven kavels

2,1 hectare (door de gemeente)

Totaal uit te geven kavels

6,1 hectare (door de gemeente)

Raming nog te maken kosten

€ 1.966.305

Raming nog te realiseren opbrengsten

€ 7.233.484

Eindwaarde per 1-1-2017

€  1.647.910 V

Eindwaarde per 1-1-2018

€     973.997 V

Verklaring verschil

Verlaging van de gronduitgifteprijzen.
De looptijd is met een jaar verlengd.

Winstverwachting

€     973.997 V

G.043  Pannenhuis II, Huissen

Projectbeschrijving
Het plan omvat de realisatie van een bedrijventerrein met een bruto oppervlakte van circa 19 hectare, waarvan circa 12,1 hectare uitgeefbaar.

Wat hebben we gedaan in 2017
De ingezette koers om meer inzet te plegen op marketing en acquisitie is ook in 2017 doorgezet en heeft in ieder geval geleid tot meer naamsbekendheid van Lingewaard als vestigingslocatie. In 2017 is het in 2016 verkochte kavel ter grootte van 0,4 hectare geleverd. Daar wordt op dit moment een bedrijfsgebouw gebouwd. Met een aantal potentiële gegadigden zijn gesprekken gaande.

Afwijking van programmabegroting 2017: Ja, zie hierboven

Boekwaarde per 31-12-2017

€   8.707.197 N

Looptijd t/m

31-12-2027

Grondbeleid

Actief

Totaal uitgegeven kavels

3,1 hectare

Totaal uit te geven kavels

9,0 hectare

Raming nog te maken kosten

€   2.891.678

Raming nog te realiseren opbrengsten

€ 10.427.278

Eindwaarde per 1-1-2017

€   1.309.892 V

Eindwaarde per 1-1-2018

€   1.171.597 N

Verklaring verschil

Verlaging van de gronduitgifteprijzen.
Extra kosten voor acquisitie opgenomen in de grondexploitatie.
De looptijd is met een jaar verlengd.

Verliesverwachting

€   1.171.597 N

Dekking

De te vormen verliesvoorziening van afgerond € 1.171.600 komt ten laste van de Algemene Reserve Grondexploitatie.

G.045  Houtakker II, Bemmel

Projectbeschrijving
Het plan omvat de realisatie van een bedrijventerrein met een bruto oppervlakte van circa 17 hectare, waarvan 9,3 hectare uitgeefbaar.

Wat hebben we gedaan in 2017
Het jaar 2017 was, mede door de ingezette koers om meer inzet te plegen op marketing en acquisitie, succesvol. Naast het sluiten van een erfpachtovereenkomst voor een kavel van 0,12 ha, is overeenstemming bereikt over de verkoop van een bedrijfskavel van ca. 3 ha. Voorts zijn met een aantal potentiële gegadigden gesprekken gaande. Aannemelijk is dat in 2018 wederom een of enkele bedrijfskavels kunnen worden verkocht. In 2017 is opdracht verleend voor het bouwrijp maken van het hele plangebied. De werkzaamheden zullen in 2018 wordt uitgevoerd.

Afwijking van programmabegroting 2017: Ja, zie hierboven

Boekwaarde per 31-12-2017

€ 3.142.911 N

Looptijd t/m

31-12-2026

Grondbeleid

Actief

Totaal uitgegeven kavels

0,8 hectare

Totaal uit te geven kavels

8,5 hectare

Raming nog te maken kosten

€   3.441.692

Raming nog te realiseren opbrengsten

€ 10.735.637

Eindwaarde per 1-1-2017

€   28.903 N

Eindwaarde per 1-1-2018

€  4.151.034 V

Verklaring verschil

De in 2014 uit exploitatie genomen gronden zijn opnieuw in exploitatie genomen. Op 13 april 2017 heeft de gemeenteraad een nieuwe grondexploitatie vastgesteld.

Winstverwachting

€  4.151.034 V

Dekking

De getroffen verliesvoorziening van € 28.950 vloeit terug naar de Algemene Reserve Grondexploitatie.