Beleidskader
Op 31 oktober 2013 is de Nota Grondbeleid 2013 gemeente Lingewaard vastgesteld.
Deze nota is een strategische nota op hoofdlijnen.

De Nota Grondbeleid heeft  een directe relatie met andere beleidsstukken waaronder:

  1. de Structuurvisie Lingewaard 2012 – 2022;
  2. het Economisch beleidsplan 2016-2025;
  3. de Nota Wonen 2016-2020;
  4. het Landschapsontwikkelingsplan.

De nota vormt het kader voor het grondbeleid.

Parameters
Voor dit jaarverslag zijn alle grondexploitaties geactualiseerd.
Bij de actualisatie van de grondexploitaties zijn de volgende parameters gebruikt:
Rentevoet: 2,28%
Inflatie:   3%
Opbrengstenstijging: 0% (vanaf 2022 voor de bedrijventerreinen 2% opbrengstenstijging)

Geprognosticeerde resultaten
In de financiële overzichten staan voor alle bouwgrondexploitaties de eindwaarden genoemd,
zoals ze berekend zijn per 1-1-2017 en 1-1-2018.
De gevolgen van de wijzigingen zijn weergegeven in de kolommen:

  1. Bijstelling verliesvoorziening;
  2. Algemene Reserve Grondexploitatie;
  3. Rekeningresultaat jaarrekening 2017 of Algemene Reserve.