G.032  Markt 20-24, Gendt

Projectbeschrijving
Het plan omvat de sloop van het voormalige gemeentehuis aan de Markt 22 en de aangrenzende woning aan de Markt 24 en de realisatie van een drietal kleinschalige appartementencomplexen met in totaal 15 appartementen en 2 penthouses.

Wat hebben we gedaan in 2017
In 2017 zijn gesprekken gevoerd met de ontwikkelende partij om tot realisatie van een appartementencomplex te komen. Overleg vond plaats over de stedenbouwkundige mogelijkheden en de uitvoering van de koopovereenkomst.

Afwijking van programmabegroting 2017: Ja, zie hierboven

Boekwaarde per 31-12-2017

€ 141.812 N

Looptijd t/m

31-12-2020

Grondbeleid

Actief

Raming nog te maken kosten

€ 209.318

Raming nog te realiseren opbrengsten

€ 862.542

Eindwaarde per 1-1-2017

€ 494.604 V

Eindwaarde per 1-1-2018

€ 511.412 V

Verklaring verschil

De looptijd is verlengd. Dit heeft door de gecontracteerde indexering een positief effect op het resultaat.
De urenramingen zijn bijgesteld.

Winstverwachting

€ 511.412 V

G.042  Fitness Centrum, deelgebied Rietbaan-Zuid, Huissen

Projectbeschrijving
Het plan omvat de verplaatsing van het Fitness Centre in het plangebied de Rietbaan-Zuid naar het sportpark Blauwenburcht. Op de vrijkomende percelen worden 4 of 5 vrije kavels uitgegeven.

Wat hebben we gedaan in 2017
In 2017 is de planologische procedure voor het plan Rietbaan-Zuid doorlopen. De gemeenteraad heeft op 13 juli 2017 het bestemmingplan vastgesteld en een standpunt ingenomen op de ingediende zienswijze tegen het plan. De indiener van de zienswijze heeft inmiddels beroep ingesteld bij de Raad van State tegen het plan. De Raad van State heeft het ingestelde beroep in behandeling. In de loop van 2018 wordt een uitspraak verwacht. Tot die tijd is de verdere planontwikkeling opgeschort.

Afwijking van programmabegroting 2017: Ja, zie hierboven

Boekwaarde per 31-12-2017

€ 255.947 N

Looptijd t/m

31-12-2021

Grondbeleid

Actief

Raming nog te maken kosten

€ 185.329

Raming nog te realiseren opbrengsten

€ 244.602

Eindwaarde per 1-1-2017

€ 185.653 N

Eindwaarde per 1-1-2018

€ 196.674 N

Verklaring verschil

Er zijn meer uren aan het project besteed dan geraamd in verband met de juridische procedure.
De looptijd is met twee jaar verlengd.

Verliesverwachting

€ 196.674 N

Dekking

De verliesvoorziening wordt verhoogd van € 185.700 naar
€ 196.700

G.051  Loovelden, Huissen

Projectbeschrijving
De realisatie van een nieuwe woonwijk van 1.150 woningen met bijbehorende voorzieningen, zoals het Loopark en het Voorzieningencluster Plaza. Het plangebied bestaat uit verschillende fasen.

Wat hebben we gedaan in 2017
In juli 2017 is het bestemmingsplan Loopark door de gemeenteraad (ongewijzigd) vastgesteld. Aangezien geen zienswijzen zijn ingediend, is het plan onherroepelijk. Dit plan maakt de bouw van acht grondgebonden woningen mogelijk. Aanvankelijk was hier uitsluitend de ontwikkeling van gestapelde woningen mogelijk maar vanwege de veranderde marktvraag is dit aangepast.
De realisatie-overeenkomst met BPD voor het laatste deelgebied is getekend (fase 9: Het Riet).
De uitvoering van Tuindorp-Oost is voortvarend ter hand genomen, onder andere met de feestelijke start van de bouw van het deelgebied Hollands Huissen. Ook de uitgifte van individuele kavels in het plangebied verloopt voorspoedig, mede dankzij de gunstige woningmarkt.
In totaal zijn in 2017 circa 54 woningen opgeleverd.

Afwijking van programmabegroting 2017: Nee

Boekwaarde per 31-12-2017

€ 61.368 V

Looptijd t/m

31-12-2021

Grondbeleid

Actief

Raming nog te maken kosten

€ 281.836

Raming nog te realiseren opbrengsten

€ 830.058

Eindwaarde per 1-1-2017

€ 1.249.886 V

Eindwaarde per 1-1-2018

€   609.591 V

Verklaring verschil

Per saldo neemt het resultaat op eindwaarde op deze grondexploitatie toe met € 640.000. De oorzaken hiervan zijn:

  • Winstname 2017. (nadeel € 770.000)
  • In 2017 zijn er minder ambtelijke uren besteed dan geraamd. (voordeel € 40.000)
  • De uren raming voor de resterende looptijd is naar beneden bijgesteld. (voordeel € 150.000)
  • Extra inrichtingskosten gemaakt in het openbaar gebied. (nadeel € 30.000)
  • Er is een reservering opgenomen voor presentatie en verbeelding van de archeologie. (nadeel € 30.000)

Winstverwachting

€    609.591 V

Winstneming

Volgens de POC-methode is er een winst genomen van
€ 772.914. Dit bedrag gaat naar de Algemene Reserve Grondexploitatie

G.063  Dorpsstraat/Oostervelden, Bemmel

Projectbeschrijving
Het plan omvat de sloop van de brandweerkazerne, de voormalige FIAT garage en twee woningen aan de Dorpsstraat en de herontwikkeling van het vrijgekomen gebied.

Wat hebben we gedaan in 2017
In juli 2017 is het bestemmingsplan door de gemeenteraad (ongewijzigd) vastgesteld.
Er zijn twee beroepen ingesteld. Waardwonen heeft op basis van  Design & Build het bouwplan aanbesteed en in het najaar een keuze gemaakt uit twee ingediende bouwplannen.
In november 2017 is begonnen met de sloop en asbestsanering van de bestaande percelen.

Afwijking van programmabegroting 2017: Nee

Boekwaarde per 31-12-2017

€ 479.354 N

Looptijd t/m

31-12-2019

Grondbeleid

Actief

Raming nog te maken kosten

€ 239.630

Raming nog te realiseren opbrengsten

€ 591.808

Eindwaarde per 1-1-2017

Eindwaarde per 1-1-2018

€ 127.176 N

Verklaring verschil

Verliesverwachting

€ 127.176 N

Dekking

De te vormen verliesvoorziening van € 127.200 wordt gedekt door onttrekking uit de Reserve inzet woningbouw (raadsbesluit 10 maart 2016). Conform dit raadsbesluit zal in totaal maximaal € 155.000 gedekt worden uit de reserve inzet woningbouw.