Door de Algemene Reserve Grondexploitaties (ARG) worden de financiële resultaten en risico's van de grondexploitaties gescheiden van de financiële huishouding van de Algemene Dienst. De ARG vormt daarmee een buffer voor de financiële risico's die samenhangen met de grondexploitaties. Als onderdeel van het risicomanagement wordt een gewenste hoogte voor de Algemene Reserve Grondexploitatie bepaald.

Grondexploitaties
Bij het positief afsluiten van een grondexploitatie, wordt de winst toegevoegd aan de ARG.
Als op een grondexploitatie een tekort wordt verwacht, wordt hiervoor een verliesvoorziening gevormd ten laste van de ARG.
Mutaties in deze verliesvoorziening leiden dan ook tot wijzigingen in de ARG.

Faciliterende projecten
Bij faciliterend grondbeleid is sprake van kostenverhaal.
Als voor een faciliterend project de gemaakte kosten lager zijn dan de door de initiatiefnemer betaalde exploitatiebijdrage, dan komt het verschil ten gunste van de ARG.
Als voor een faciliterend project de door de initiatiefnemer betaalde exploitatiebijdrage wordt overschreden, dan komen meerkosten ten laste van de ARG.

Algemene Reserve Grondexploitatie per 31-12-2016

0 V

Toename 2017 winstneming project G.051 Loovelden

772.914 V

Toename 2017 resultaatbestemming jaarrekening 2016

2.890.700 V

Toename 2017 voorziening afwikkeling grondexploitaties

2.040 V

Afname 2017 conform totaaloverzicht

1.153.650 N

Afname 2017 faciliterende projecten

25.164 N

Afname 2017 gelden Herstructurering naar bestemmingsreserve

700.000 N

Algemene Reserve Grondexploitatie per 31-12-2017

1.786.840 V